agenda


2561-12

โพสต์6 ธ.ค. 2561 11:40โดยadmin loei1   [ อัปเดต โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1) KM
 1. การสร้าง QR-CODE  qrcode-monkey.com
2) หัวข้อวาระการประชุม
 1. การตรวจนับ ตรวจสอบ และยืนยันนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง Click
 2. แนวทปฏิบัติค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Click
 3. การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  Click
  1. เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 - 300 คน
  2. เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  3. เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
  4. เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 4. การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน NEW DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  Click
 5. การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-Access Learning Center" โครงการ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  Click
  1. เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 - 1,000 คน
  2. เป็นโรงเรียนที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

2561-11

โพสต์6 พ.ย. 2561 03:19โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 20:57 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]


วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. จัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  Click
  1. หนังสือแจ้งจัดสรร
  2. บัญชีจัดสรรงบประมาณ
 2. โครงการ USO การให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย(Free WiFi) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน (Zoon C+) 
  1. ยืนยันโรงเรียนมีความพร้อม สามารถรองรับการขยายเครือข่ายได้ 
  2. การก่อสร้างใหม่อาคารศูนย์ USO NET  จำนวน 10 โรงเรียน
   1. โรงเรียนบ้านกำพี้ อ.เมืองเลย
  3. การติดตั้ง Access Point ที่โรงเรียนให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย(Free WiFi)  จำนวน 20 โรงเรียน
   1. โรงเรียนบ้านหนองผือ อ.ท่าลี่
   2. โรงเรียนบ้านหาดพระ อ.ท่าลี่
   3. โรงเรียนบ้านลาดค้อ อ.เมืองเลย
 3. การตรวจสอบเพื่อ
  1. ตรวจสอบการมีตัวตนของนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กับข้อมูลนักเรียน    ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ตามที่ได้รายงานในระบบ DMC หากข้อมูลคาดเคลื่อนให้ระบุสาเหตุของการเพิ่มหรือลดจำนวนของนักเรียน
  2. รายงานแบบตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนนักเรียนทางลิงค์ https://goo.gl/dJXpKK ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
  3. สถานะการรายงานยืนยันตัวตนนักเรียน >>>คลิก<<<
  4. หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด

  5. ประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
   1. สรุปประชุม Vdo Conference วันที่ 15 พ.ย.2561 ประชุมการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อน

 4. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

  ภาคเรียนที่ 2/2561

 5. การรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก คุณจักรกฤษ อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เลย เขต 1 ในการติดต่อประสานงานจนได้รับอุปกรณ์ดังกล่าว
  1. Access Point จำนวน 45 ตัว
  2. Switch L2 10/100/100 จำนวน 5 ตัว  วาระประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

  โพสต์7 ต.ค. 2561 21:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 18:34 ]


  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
  1. รายงานผลการดำเนินงาน - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL) ประจำปีงบประมาณ 2561
  2. รายงานผลการดำเนินงาน - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Google for Education ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. แบบทดสอบความเข้าใจการจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกล DLTV 
  4. การสร้าง Google Site E Portfolio By Mr.Jukkrit Ardkaew
  5. การสร้างQR CODE Online By Mr Jukkrit Ardkaew
  6. การดาวน์โหลดวีดีโอจากเว็บไซต์ www.youtube.com By Mr.Jukkrit Ardkaew
  งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
  1. ปฏิทินงานข้อมูลสารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2561
  2. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
   ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561
  งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สพป.เลย เขต 1 
  2. ยืนยันขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC1  (ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561)
   1. บ้านติ้วน้อย
   2. บ้านเพียซำพุวิทยา
   3. บ้านสูบ
   4. ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
   5. ห้วยซวกคกเลาใต้
   6. บ้านห้วยอาลัย
   7. บ้านสงาว
   8. บ้านโคกใหญ่
  3. โครงการ UniNet (จำนวน 29 โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 1)

  1-3 of 3