agenda‎ > ‎

วาระประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

โพสต์7 ต.ค. 2561 21:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 18:34 ]

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
 1. รายงานผลการดำเนินงาน - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL) ประจำปีงบประมาณ 2561
 2. รายงานผลการดำเนินงาน - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Google for Education ประจำปีงบประมาณ 2561
 3. แบบทดสอบความเข้าใจการจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกล DLTV 
 4. การสร้าง Google Site E Portfolio By Mr.Jukkrit Ardkaew
 5. การสร้างQR CODE Online By Mr Jukkrit Ardkaew
 6. การดาวน์โหลดวีดีโอจากเว็บไซต์ www.youtube.com By Mr.Jukkrit Ardkaew
งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
 1. ปฏิทินงานข้อมูลสารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2561
 2. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
  ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561
งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สพป.เลย เขต 1 
 2. ยืนยันขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC1  (ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561)
  1. บ้านติ้วน้อย
  2. บ้านเพียซำพุวิทยา
  3. บ้านสูบ
  4. ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
  5. ห้วยซวกคกเลาใต้
  6. บ้านห้วยอาลัย
  7. บ้านสงาว
  8. บ้านโคกใหญ่
 3. โครงการ UniNet (จำนวน 29 โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 1)
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 ต.ค. 2561 23:59
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
14 ต.ค. 2561 22:32
Comments