ข้อมูลโรงเรียนทางด้านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Obec Network System) ของ สพฐ.

ข้อมูลโรงเรียนทางด้านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Obec Network System) ของ สพฐ.
  • โครงการ UniNet & NEdNet
  • โครงการ MOENet