e-files‎ > ‎

Downloads ProgramsFile nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  942 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ม.ค. 2560 14:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
  7957 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 มิ.ย. 2562 19:46 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
โปรแกรมไว้พิมพ์โครงการเสนอของบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 ธ.ค. 2560 23:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ ไม่ใช้ Database  12218 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2562 21:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
  10246 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 17:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์  692 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 17:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบพิมพ์ ปพ. ใช้ scan เก็บ file ปพ.  10301 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 17:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรมประเมินความพึงพอใจ (ใช้กับ Tablet&Mobils)  12001 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 1 ก.ค. 2562 22:07 ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1
ċ

ดาวน์โหลด
  19835 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 17:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือน  10313 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 มิ.ย. 2562 10:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรมพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  10455 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 มิ.ย. 2562 10:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
  2688 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 17:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรมพิมพ์อักษรไทยเปลี่ยนเป็นตัวอักษรอังกฤษ ไว้ทำ DMC  3170 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 17:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แผนที่สถานศึกษาในจังหวัดเลย  7963 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 17:17 มณฑล พร้อมสันเทียะ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แผนที่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ สพป.เลย 1  3229 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 17:17 มณฑล พร้อมสันเทียะ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แผนที่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ สพป.เลย 2  3174 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 17:17 มณฑล พร้อมสันเทียะ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แผนที่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ สพป.เลย 3  2033 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 17:17 มณฑล พร้อมสันเทียะ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  5513 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 พ.ค. 2562 21:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ช่องทางร้องเรียน  12448 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 16 มิ.ย. 2562 01:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบงานพัสดุ  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 23:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบงานพัสดุ  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 23:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบงานพัสดุ  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 23:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบงานพัสดุ  2906 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 23:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบงบประมาณ/การเงิน  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 23:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบงบประมาณ/การเงิน  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 23:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบงบประมาณ/การเงิน  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 23:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบงบประมาณ/การเงิน  4885 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 23:04 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบแจ้งเตือน Line Notify  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ก.พ. 2562 20:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบแจ้งเตือน Line Notify  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ก.พ. 2562 20:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบแจ้งเตือน Line Notify  7774 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ก.พ. 2562 20:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ทะเบียนหนังสือรับรอง  11 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ก.พ. 2562 23:04 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบจองห้องประชุม/แยกหมวดหมู่ประเภทการใช้งาน  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ก.พ. 2562 20:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
ระบบจองห้องประชุม/แยกหมวดหมู่ประเภทการใช้งาน  6158 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ก.พ. 2562 20:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ก.ค. 2562 00:23 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
  10000 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ก.ค. 2562 00:23 มณฑล พร้อมสันเทียะ
ċ

ดาวน์โหลด
  1288 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ก.ค. 2562 00:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  4 ก.ย. 2562 21:21 นายจักรกริช อาจแก้ว
Comments