ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด >> การแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลในระบบ Data Management Center : DMC รายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่บัตรประชาชนผิดและต้องแจ้งแก้ไข รอบที่ 1 (ถ้าไม่มีไฟล์ให้โหลดแสดงว่าไม่มีบัตรผิด)
- ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด 2560

DMC_10 พ.ย.2560_ตรวจสอบบัตรประชาชนนักเรียนผิดหลักในระบบ ครั้งที่ 1


คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader  
  • คู่มือวิธีการใช้โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร smart card reader >>>Click<<<
  • Download Program >>>Click<<<

ลิ้งโปรแกรม https://portal.bopp-obec.info/obec60/auth/login

คู่มือการโหลดข้อมูล 10 มิ.ย. ภาคเรียนที่ 1/2560     >>>Click<<<

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประมวลผลด้วยระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
เป็นข้อมูลที่สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเป็นผู้นำเข้า ตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความถูกต้องและเป็นจริง

 42010000 - สพป.เลย เขต 1

  ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2560-1

  1. จำนวนนักเรียน ครู Google Sheet
  2. รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรืออยู่ในชั้นอนุบาล 3 ขวบ  StudentInAreaList NotCount
  3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก Google Sheet
  4. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย Google Sheet
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศDownload
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุDownload
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทางDownload
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสDownload
จำนวนนักเรียนขาดแคลนDownload
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติDownload
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนาDownload
จำนวนนักเรียนพักนอนDownload
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐานDownload
จำนวนนักเรียนติด GDownload
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้าDownload
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปาDownload
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตDownload
ประเภทนักเรียนDownload

รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ทะเบียนโรงเรียน จำนวนครู แยกตำแหน่ง เพศ วิทยฐานะ [ส่งออกไฟล์ Excel]
 จำนวนครู แยกตามระดับชั้นที่สอน [ส่งออกไฟล์ Excel]
 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 
  จำนวนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว แยกวุฒิ และเพศ 
  รายชื่อครูต่างชาติ 
 จำนวนครูแยกระดับการสอน

© 2013 Innovative Extremist Co., Ltd.


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
14 ก.ค. 2562 21:18
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
11 ม.ค. 2561 08:52
Comments