ประจำปี 2562


    Clickดาวน์โหลดไฟล์
สถานะรายงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสังกัด สพป.เลย 1

ปฎิทินการจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2562

 https://portal.bopp-obec.info/obec62**ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) :: https://portal.bopp-obec.info/obec62 >>ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) : 10 มิถุนายน 2562 ปุ่มยืนยันจะขึ้นให้กดในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 และจะปิดระบบในวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น. ***รายงานรอบ สิ้นปี 2561 ยังคงมีความผิดพลาดและอยู่ในระหว่างประมวลผลใหม่ >>ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2): 30 พฤศจิกายน 2562 >>ระยะที่ 3 (สิ้นปีการศึกษา): 30 เมษายน 2562
 http://www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index
**ระบบกำหนตรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-CODE) www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4201**ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS) รอบที่ 1 : 25 มิถุนายน 2562 http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4201
 http://bobec.bopp-obec.info/**ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) :: http://bobec.bopp-obec.info/ 
>>รอบเดียว : 31 ตุลาคม 2562 >>ประเภททรัพย์สิน : http://www.moe.go.th/webfnd/mo29.htm
 **ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) :: 
**การประชุมทางไกล "การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนฯ ปีการศึกษา 2562 " วันที่ 30 พ.ค. 2562


**วีดิทัศน์

      วิดีทัศน์ อินโฟกราฟฟิคแนะนำ กสศ.
      วิดีทัศน์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
      คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 http://a4201.obec.expert/authen/login**ระบบบริหารจัดการระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS ::  http://a4201.obec.expert/authen/login
http://g61.obec.expert
 https://admission.bopp-obec.info/login.php**ระบบระบบรายงานการรับนักเรียน 2562 Admission :: 
https://admission.bopp-obec.info/login.php
 
**ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา เฉพาะ Admin เขตพื้นที่ฯ http://203.159.250.210/popmoeadmin/login/auth

**ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียนและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว http://203.159.169.41/homeschool/login.php
**โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด http://dlict.loei1.go.th/news/form-offline

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

*****************************

1. หนังสือแจ้งโรงเรียน
2. กำหนดการประชุม
3. หนังสือแจ้งเปิดระบบและแนวปฏิบัติ

4. คู่มือปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
6. เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
7. QR Code การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทำข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบ

การประชุม

แบบประเมิน

ประชุมปฏิบัติการ

ให้กําลังใจ

และชื่นชมวิทยากร

รับชมถ่ายทอดสด

การประชุม

bit.ly/2Wn5zOh

bit.ly/2YGW0au

www.menti.com

code :: 261759

https://youtu.be/Eyr8Hehleww

หรือ QR Code

หรือ QR Code

หรือ QR Code

หรือ QR Code

8. รายงานผลจากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน วันที่ 26 พฤษภาคม 2562     "ในขณะอบรมเรื่องการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน ..มีครูท่านหนึ่งติดตั้งเสร็จ นำบัตรประชาชนเสียบเข้าเครื่องอ่านบัตร คุณครู "ท่านวิทยากรค่ะทำไมต้อง Login เข้าระบบโน่น - นี้อีกละค่ะ นึกว่าเสียบบัตรประจำตัวแล้วสามารถ Login เข้ารายงานได้ทุกระบบ" ท่านวิทยากร "฿๕ฎ๗ฌฎศโฆณ๗.. สุดยอดมากเลยครับคุณครู" นึกในใจ "นี้ซิ Single sign-on, Thailand4.X"" 9. ภาพบรรยากาศการประชุม
10. ช่องทางติดต่อ ประสานงานทางโซเชียลกลุ่มไลน์(LINE ) ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
สพป.ลย1 DMC, G-Code, EMIS, B-Obec, M-Obec

        แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


        การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) สพฐ. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20– 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช จ.ชลบุรี
  • สามารถรับชมถ่ายทอดสดการประชุมรับชมถ่ายทอดสดการประชุม รุ่นที่ 1 ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์

        เอกสารบรรยาย/วีดีโอย้อนหลัง การประชุมทางไกล การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

รับชมย้อนหลัง วันที่ 8 พ.ค. 2562 การประชุมทางไกล "การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562"

Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
23 พ.ค. 2562 22:52
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
23 พ.ค. 2562 22:51
Comments