ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม  2563 เวลา 08.30น. – 16.30น. ณ โรงเรียนของตนเอง
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC),
ระบบจัดเก็บข้อมูล อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC), ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS),
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพสถิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ทางลิ้ง bit.ly/3dPyhMe

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมการพัฒนาบุคลกรจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ทางลิ้ง

ภาพการประชุม Video Conference ทางลิ้ง shorturl.at/lvxF3

โปรแกรมสำหรับการประชุม Google Meet จำนวนผู้เข้าสูงสุด 250 Client
*ลิ้ง :: meet.google.com/uym-ctff-mha
*รหัสการประชุม :: uymctffmha
*อีเมลราชการของโรงเรียน @loei1.go.th เข้าร่วมประชุม สามารถตจรวจสอบอีเมลโรงเรียน ทางเว็บไซต์ gg.gg/emailloei1 รหัสผ่านอีเมลใช้รหัส smis 8 หลักโรงเรียน
*ชื่อในการเข้าร่วมประชุมขอให้ใช้ชื่อโรงเรียน เช่น โรงเรียนบ้าน........
*ปิดไมค์ในระบบ Google Meet ก่อนเข้าร่วมประชุม
*สถานที่ในการเข้าร่วมประชุมขอความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่โรงเรียน
        *มีการถ่ายทอดสดการประชุม/ย้อนหลัง ผ่านช่องทาง Youtube :: https://youtu.be/-Y3uDZ7vkJA

QR Code เอกสารบรรยาย

ตารางประชุม


 https://portal.bopp-obec.info/obec62
>>โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) :: https://portal.bopp-obec.info/obec63

- แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูล นักเรียนรายบุคคล (DMC)  >>>Download<<<
 http://www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index
**ระบบกำหนตรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-CODE) www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4201**ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS) : http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4201

-แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS) 
คลิก >>>Download<<<
 http://bobec.bopp-obec.info/**ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) :: http://bobec.bopp-obec.info/

- แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC คลิก >>>Download<<<
 http://a4201.obec.expert/authen/login**ระบบบริหารจัดการระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS :: 
 

บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณ และนอกงบประมาณที่มีอยู่ในโรงเรียน ในระบบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (PSC และ PAC)


สพฐ.
การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563 ประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Video Conference