การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา

    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
Comments