การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา

หมายเหตุ
โรงเรียนที่มีสถานะไปเรียนรวม/ไม่มีนักเรียน


    
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
    รายชื่อโรงเรียนหลัก และโรงเรียนมาเรียนรวม
ข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน  ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
ที่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนไปเรียนรวม
1 42010094 บ้านสงเปือย เชียงคาน 42010095 บ้านผากลางดง เชียงคาน
2 42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมือง 42010040 บ้านท่ามะนาว เมือง
3 42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมือง 42010056 บ้านส้าน เมือง
4 42010033 บ้านติ้วน้อย เมือง 42010036 บ้านกกชุมแสง เมือง
5 42010058 บ้านน้ำภู เมือง 42010006 บ้านลาดค้อ เมือง
6 42010017 บ้านก้างปลา เมือง 42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร เมือง
7 42010008 บ้านกกดู่ เมือง 42010009 บ้านห้วยหวาย เมือง
8 42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมือง 42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ เมือง
9 42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมือง 42010049 บ้านวังแคน เมือง
10 42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่ 42010273 บ้านแก่งม่วง ท่าลี่
1142010104
บ้านใหม่เชียงคาน 42010105บ้านแก่งมี้เชียงคาน 
1242010086บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคาน 42010088บ้านแสนสำราญเชียงคาน


Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
18 ธ.ค. 2562 19:17
Comments