ปี 2561

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference


การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ พฤษถาคม ๒๕๖๑

โพสต์18 พ.ค. 2561 05:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:14 ]


ข้อราชการจาก ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๑
  • ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.ลย 1
  • นายยืนยง  ปาลี  รอง.ผอ.สพป.ลย 1
  • นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รอง.ผอ.สพป.ลย 1
https://youtu.be/QcebB8vBcQY  นาที่ที่ 14

  • ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง.ผอ.สพป.ลย 1

  • นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง.ผอ.สพป.ลย 1

ข้อราชการจาก ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์
                
  • นางนิราพร  โสดาวิชิต รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    • คูปองครู

  • ศน.กิ่งนภา  สกุลตั้ง  ศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

  • ศน.นัจรีภรณ์  ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ


การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

โพสต์26 มี.ค. 2561 22:01โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๑

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โพสต์15 ก.พ. 2561 01:30โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 00:34 ]

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุม
ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๑
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โพสต์17 พ.ย. 2560 18:27โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 07:14 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ 
ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

                    ๓.๑  ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๑
                    นาย วิรัตน์  พุทธทองศรี รอง.ผอ.สพป.ลย 1
                    นาย ยืนยง  ปาลี รอง.ผอ.สพป.ลย 1

                    ๓.๒  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นายมงคล คณะศิริวงศ์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
                            - สำนักทดสอบทางการศึกษา

            ๓.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางปัทมา  สิมพลา รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
            ๓.๔  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  นางมยุรี  ปลั่งกลาง   รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

            ๓.๗  กลุ่มอำนวยการ  นางประณยา  บุญลือ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
            ๓.๘  หน่วยตรวจสอบภายใน  นายธันยพงศ์  งอยปัดพันธ์ รก.ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
            ๓.๙  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นางจรีย์พร หรหมพุทธา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระเบียบวาระที่  ๔      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่  ๕      เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


แบบสอบถามในการรับชมระบบประชุมทางไกล Obec Loei1

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:24โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 07:13 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ครั้งที่  ๘ /๒๕๖๐ วันที่   
๒๗   ตุลาคม   ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการประชุม >>Click<<

1-5 of 5