การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โพสต์17 พ.ย. 2560 18:27โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 07:14 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ 
ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

                    ๓.๑  ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๑
                    นาย วิรัตน์  พุทธทองศรี รอง.ผอ.สพป.ลย 1
                    นาย ยืนยง  ปาลี รอง.ผอ.สพป.ลย 1

                    ๓.๒  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นายมงคล คณะศิริวงศ์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
                            - สำนักทดสอบทางการศึกษา

            ๓.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางปัทมา  สิมพลา รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
            ๓.๔  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  นางมยุรี  ปลั่งกลาง   รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

            ๓.๗  กลุ่มอำนวยการ  นางประณยา  บุญลือ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
            ๓.๘  หน่วยตรวจสอบภายใน  นายธันยพงศ์  งอยปัดพันธ์ รก.ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
            ๓.๙  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นางจรีย์พร หรหมพุทธา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระเบียบวาระที่  ๔      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่  ๕      เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


แบบสอบถามในการรับชมระบบประชุมทางไกล Obec Loei1

Ċ
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
22 พ.ย. 2560 06:37
ć
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
23 พ.ย. 2560 00:32
Ċ
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
22 พ.ย. 2560 22:03
Ċ
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
21 พ.ย. 2560 00:51
Ċ
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
21 พ.ย. 2560 00:51
Ċ
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1,
21 พ.ย. 2560 18:08
Comments