การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โพสต์15 ก.พ. 2561 01:30โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2561 00:34 ]
การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

ระเบียบวาระการประชุม
ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๑
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Comments