การประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ผ่าน Video Conference เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ พฤษถาคม ๒๕๖๑

โพสต์18 พ.ค. 2561 05:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:14 ]

ข้อราชการจาก ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๑
  • ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.ลย 1
  • นายยืนยง  ปาลี  รอง.ผอ.สพป.ลย 1
  • นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รอง.ผอ.สพป.ลย 1
https://youtu.be/QcebB8vBcQY  นาที่ที่ 14

  • ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง.ผอ.สพป.ลย 1

  • นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง.ผอ.สพป.ลย 1

ข้อราชการจาก ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์
                
  • นางนิราพร  โสดาวิชิต รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    • คูปองครู

  • ศน.กิ่งนภา  สกุลตั้ง  ศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

  • ศน.นัจรีภรณ์  ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
25 พ.ค. 2561 06:49
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
25 พ.ค. 2561 06:49
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
25 พ.ค. 2561 06:49
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
25 พ.ค. 2561 06:49
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
25 พ.ค. 2561 06:50
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
25 พ.ค. 2561 06:50
Comments