ปี 2562


พฤษภาคม 2563

โพสต์13 พ.ค. 2563 00:31โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2563 14:54 ]

วาระประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563
  1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพป.ลย.1  https://forms.gle/TYyv2K9Rn7fBFYE27
  2. เปิดโรงเรียน Covid-19 สพป.เลย 1 ที่เว็บไซต์ http://covid19school.loei1.go.th
  3. สรุปแบบสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 http://covid19school.loei1.go.th/active/sarwckhwamphrxm

1-1 of 1