รายชื่อโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

Comments