Home‎ > ‎

To-DOs : กำกับ ติดตาม


แสดง 9 รายการ
รายการสิ้นสุดวันที่ปิดระบบ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการสิ้นสุดวันที่ปิดระบบ
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) รอบเดียว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562   
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562   
ระบบบริหารจัดการระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563   
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ปีการศึกษา 2562   
ระบบกำกับและติดตามประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา เฉพาะ Admin เขตพื้นที่ฯ   
โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน(SchoolMIS & GPA) 31 มีนาคม 2561  
เรื่อง สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV 7 กุมภาพันธ์ 2562  
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการเช่าอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกาา 2561 ครั้งที่ 1 20 มีนาคม 2562  
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการเช่าอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 20 มีนาคม 2562  
แสดง 9 รายการ
Comments