Home‎ > ‎

To-DOs : กำกับ ติดตาม


แสดง 7 รายการ
รายการสิ้นสุดวันที่ปิดระบบ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการสิ้นสุดวันที่ปิดระบบ
แบบสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561   
ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560   
ข้อมูลโรงเรียนพร้อมรายละเอียดทางด้านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (OBEC Network System) ของ สพป.เลย 1 25 ธันวาคม 2560  
โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน(SchoolMIS & GPA) 31 มีนาคม 2561  
สถานะการยืนยันข้อมูลของโรงเรียนในเขต ปีการศึกษา 2560 30 เมษายน 2561  
การตรวจสอบความซับซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 17 สิงหาคม 2561  
บันทึกติดต่อราชการ กลุ่ม DLiCT 31 ธันวาคม 2561  
แสดง 7 รายการ
Comments