Knowledge Management


รายงาน KRS 2562

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:55โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 01:08 ]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (KRS)
 1. เปิดระบบ KRS ให้ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 1 - 11  เมษายน 2562
 2. เปิดระบบ KRS ให้ สำนัก (ส่วนกลาง) ตรวจสอบและรับรองข้อมูลที่ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2562
 3. ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารแนบ : ระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2562 โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้
  1. เฉพาะ สพท. ที่กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบ KRS และแนบเอกสารแล้วภายในระยะเวลาตามข้อ 1 แต่ไม่ถูกต้อง
  2. ได้รับแจ้งจากสำนัก (ส่วนกลาง) ให้แก้ไข
  3. กรณี สพท. ไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบตามช่วงเวลาข้อ 1 ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล
 4. สำหรับตัวชี้วัดที่มีการเปิด - ปิดระบบ เป็นการเฉพาะและระบุในคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ดำเนินการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 
รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ดังนี้ :-
1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด มี 5 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) สพท. ต้องดำเนินการ  จำนวน ๓  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล โดยโรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม SchoolMIS , SGS Online หรือ DMC  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วยระบบ EMIS โดยโรงเรียนกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ EMIS  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 1. แผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
 2. ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล ประจำปี 2562
 3. โครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีฯ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
  • ประชุม Conference ชี้แจงนโยบาย/ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล
  • กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
  • ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงาน
2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ  จำนวน 14 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานองค์การ  Click เอกสาร/หลักฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ  เอกสาร/หลักฐาน

*** งานบริการ
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต


To be Continue !

รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562)

2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ  จำนวน 14 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.5 ภาวะผู้นำ ใช้ข้อมูลมาตรฐานเขตฯ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ** รอรายงานมาตรฐานเขตฯ ระบบเปิดประมาณ ตุลาคม 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยใน Cyber

ระบบนิเทศและประเมินผลออนไลน์ supervision

โพสต์25 มี.ค. 2562 16:02โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2562 16:52 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ตามนโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา
"สำนักงาน AO : Automatic Organization โรงเรียน AS : Automatic School"
ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) ร่วมกับ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมพัฒนางานผ่านกระบวนการ PLC
ข้อปัญหา
 1. เครื่องมือในการออกนิเทศ เขตพื้นที่ส่งไฟล์ไปทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกศื ให้โรงเรียนดาวน์โหลด/พิมพ์/ประเมินตนเอง
 2. คณะนิเทศติดตาม พิมพ์เครื่องมือออกเป็นกระดาษ ออกนิเทศ/เก็บข้อมูล
 3. เสร็จภาระกิจกลับมารวบรวม/สรุป/รายงานผล
  1. คะแนน
  2. กำหนดสีพัฒนาคุณภาพ
  3. ภาพ/เอกสารประกอบ
  4. อภิปราย/บรรยายสรุปผล
แนวทาง/ขั้นตอนการพัฒนา
 1. ค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Google Forms, Develop Programs, MOD AMSS++, อื่นๆ
 2. เลือกใช้  MOD AMSS++ V5 ระบบงานวิชาการ
 3. ทดลองนำมาใช้ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2561  นิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
 4. ประเมินผล/ปรับปรุง
 5. นำมาใช้ เดือนมีนาคม 2562  แบบนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 6. ** ประเมินผล/ปรับปรุง
 7. ** พัฒนาต่อยอดผ่านกระบวนการ PLC
ผลที่ได้รับ
 1. สพป.เลย เขต 1/สถานศึกษาในสังกัด มีเครื่องมือการนิเทศและประเมินผลในระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 2. สพป.เลย เขต 1/สถานศึกษาในสังกัด ได้รับความสะดวก/ประหยัดงบประมาณ/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ 1
 1. ปรับปรุงประเภทการวัดตัวชี้วัดเป็น
  1. ระดับคุณภาพ
  2. ปริมาณ (ร้อยละ)
  3. ปริมาณ (จำนวน)
 2. กำหนดสีในการพัฒนาคุณภาพ
  1. สีแดง
  2. สีเหลือง
  3. สีดำ
  4. สีเขียว
 3. เครื่องมือให้สถานศึกษา/ผู้รับการนิเทศ ประเมินตนเอง
 4. สำนักงานเขต รับรองการประเมินผล
ครั้งที่ 2
 1. ** พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
 2. ** รายงานในรูปรายงาน และกราฟสี
หมายเหตุ  ** อยู่ระหว่างดำเนินการ


การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี

โพสต์1 มี.ค. 2562 16:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2562 16:47 ]

การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี
สิ่งหนึ่งที่คนทำงาน ไม่ค่อยให้ความสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม (รวมทั้งผมด้วย)
.. แต่เมื่อเราใส่ความสนใจลงไปในเครื่องมือที่ใช้ จะเห็นถึงความสามารถในการทำงานอย่างคาดไม่ถึง

นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา
"สำนักงานเป็น AO : Automatic Organization โรงเรียนเป็น AS : Automatic School

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
 1. รวมสูตร/ฟังชั้น Excel http://excel-advanced.blogspot.com/

ระบบบริหารงานบุคคล Person On AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 18:45โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2562 15:45 ]

สืบเนื่องจากการปิดระบบ E-Office ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรอยู่ทำให้ต้อง MOD AMSS++ ในส่วนของ PERSON
ปรับปรุงระบบภายใต้กระบวนการ PLC สพป.เลย เขต 1 ประมาณนี้(..พอนะ)
ข้อมูลจำนวน/ข้อมูลรายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
2) จำแหนกตามเพศ
3) จำแนกตามวุฒิการศึกษา
4) จำแนกตามวิทยฐานะ/ระดับ
5) รายชื่อ/ข้อมูลรายละเอียด – ผู้เกษียรณอายุในปีปัจจุบัน
สารสนเทศ
1) สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด (Line Notify/rss)
2) แนะนำบุคลากรหน้าเว็บไซต์ ผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง/บุคลากรสำนักงาน (rss)
3) สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ (rss)
4) งานทะเบียนประวัติ แฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7 ***
4) งานบำเหน็จความชอบ แจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน *** 
Read More/ Download 

ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset

โพสต์13 ก.พ. 2562 05:18โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 00:45 ]

ความเป็นมา

ปัญหาจากการทำงาน..(ในบางครั้งมันให้จิตหงุดเงี้ยวเราพอสมควรนะ 555) ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ..เหตุใดออเจ้าไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการบริหารงานองค์กร

ชอบคำนี้จัง "คนรุ่นใหม่ เขาใช้เทคโนโลยีทำงานกัน" อ้างอิงจาก http://myschoolmis.com/index.html

สภาพปัญหา/อุปสรรค

 1. พี่หมื่นค่ะ Notebook ESAO2 อยู่กับใครบ้างค่ะ ..ไม่รู้
 2. เกษียณอายุต้องคืนทรัพย์สินที่พี่ขุนกับคุณพระท่านถือครอง พี่หมื่นรู้บ้างมั้ยว่าออเจ้าถือครองอะไรบ้าง ..ไม่รู้
 3. ทรัพย์สินเอาไปซ่อมเสร็จหรือยัง หรือส่งเคลม ออเจ้ารู้มั้ยแล้วเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ ..ไม่รู้
 4. ฯลฯ ..ก็บอกแล้วงัยไม่รู้

เมื่อเป็นเช่นนี้.. เอาเยี่ยงไรดีละ

อ่านรายละเอียดเพื่ิมเติมที่

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/log-book/rabbthabeiynkhumthraphysine-asset

Mod Login Page on AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 00:16 ]

วันนี้น้อง (นายภานุพันธ์ จันทรา-สาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง) ที่ สพป.เลย เขต 3 ส่ง Page หน้า Login เข้าใช้งาน AMSS++ เป็นกราฟฟิกสวยดีหลักการเหตุผล (เขาว่ามา.. เราก็ว่าไป)

    นี้ก็ใกล้สิ้นปี 2018 แล้ว เริ่ม 2019 สพป.เลย เขต 1 ก็จะเปลี่ยนมาใช้งาน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (Education Area Management Support System : AMSS++) อย่างเต็มรูปแบบซะทีเพราะโปรแกรม e-Office https://www.gotoknow.org/posts/118061 ที่เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2547 (มันก็เก่าแก่ไปตามอายุไข..ขี้เกียจพัฒนาต่อแล้ว ปิดการพัฒนา e-Office อย่างเป็นทางการ) 

มันน่าจะทำหน้า Login สวยๆ สำหรับ AMSS++ ให้ได้ใช้งานกันก็ดีนะ (เพราะที่ใช้กันอยู่.. ลูกคุณยายหน้าตามันช่างเหมือนกันยังกับแพะ)

คิดเล่นๆ แล้วก็ลงมือทำMr.Frog

ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:27โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 23:57 ]

นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา

โรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป.ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E– News มีกลุ่ม LINE และใช้ QR Code ในการทำงาน

 1. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2561 , 18 ตุลาคม 2561
 2. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2561 , 15 พฤศจิกายน 2561
 3. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2561 , 13 ธันวาคม 2561
 4. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2562 , 25 มกราคม 2562
 5. ไปที่หน้า PAGE ระเบียบวาระการประชุม agenda.loei1.go.th 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างรูปแบบระเบียบวาระประชุมประจำเดือนของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน QR-CODE
 2. เพื่อสร้าง QR-CODE และ Short URL
 3. เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ โดยใช้ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว

การดำเนินงาน

 1. วางแผนกำหนดรูปแบบการประชุมโดยใช้เทคโนโลยี QR-CODE
 2. ออกแบบงานผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ PLC
 3. ประชุม/อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง(ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ) หัวข้อ การสร้างระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
  • ห้องเรียนโครงการฯ (E-Classroom) > Click
  • รหัสของชั้นเรียน :: gm66414
 4. จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
 5. เริ่มใช้งานครั้งแรกในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1
 6. การประชุมฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference จากห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งฯ อ.เชียงคาน จ.เลย ไปยังศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพการศึกษาฯ
ปัญหา/อุปสรรค
 1. การกำหนดรูปแบบเพื่อรองรับการประชุมให้ลื่นไหลและได้ความครบถ้วน
 2. การเปลี่ยนแปลงพฤกติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ
 3. อุปกรณ์สื่อสาร Smart Phone (เสนอของบประมาณจัดหา Smart Phone/iPAD/Tablet ให้ก็ดีนะครับ.. 555) ที่รองรับการ Scan QR-CODE


ข้อเสนอแนะ

 1. นำระบบประชุมทางไกลมาใช้ควบคู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 2. เพิ่มศูนย์ประชุมทางไกล Video Conference
 3. ใช้วิธีส่ง Link ไปทาง Line (Link2Line) ระเบียบวาระการประชุมหน้าเดียว (One-sided agenda)

ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:22โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


ทำงานยากขึ้นทุกวัน..เข้าแถว - สวดมนต์ - เล่นกีฬา - ร่วมกิจกรรมสำคัญ(ทุกเรื่อง)

มีแฟ้มลงเวลาวางให้ทุกคนลงเวลาร่วมกิจกรรมด้วย.. ตายจริงมีผู้มาติดต่อราชการเดี๋ยวค่อยมาลงเวลาก็แล้วกัน

คำถาม

กบ! smart office มีวิธีเซ็นลงเวลาโดยไม่ต้องรอมั้ย.. เอาโทรศัพท์มือถือสแกน QR-CODE แล้วบันทึกลงเวลาไปเลยนะ ?

คำตอบ

(เรื่องปกติชีวิตกบ) ..มีครับผม ขอเวลาหน่อย

ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ

 1. ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE

วิธีดำเนินการ

 1. คิดค้นหาข้อมูล
 2. เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท (ภาษาวิชาการหน่อยเดี๋ยวจะไร้สาระ)
 3. สร้างงาน/นำเสนอ/ปฎิบัติ
เรียนรู้การถ่ายทอดสด

โพสต์13 ก.พ. 2562 03:19โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


Wirecast และ OBS เป็นโปรแกรมสำหรับ Boardcast เอาไว้ streaming หรือ Live ขึ้น Facebook/Youtube/Twitch/อื่นๆ คือใคร Live จัดรายการ ขายของ รีวิว นำเสนอข่าว มี content อะไรเนี่ย น่าศึกษาใช้ครับ และควรศึกษาให้เป็นอย่างน้อยสัก 2 โปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้งาน ในวันที่โปรแกรมนึงเกิดปัญหา หน้างานจริงจะได้แก้ได้ทัน Wirecast ต้องซื้อตัวเต็มๆราคาประมาณ 1000 เหรียญ Wirecast ไปซื้อที่ www.telestream.net/wirecast/overview.htm

OBS ฟรี OBS โหลดฟรีที่ obsproject.com

 1. เริ่มต้นจัด Live ใช้อุปกรณ์อะไร สเปคยังไง งบเท่าไร ใช้อะไรบ้าง? https://www.youtube.com/watch?v=QoaCl...
 2. Live เทป หรือ Live สด Content เอาลง Facebook หรือ Youtube ? https://www.youtube.com/watch?v=u5mvU...
 3. ประกอบชุด เดินถ่าย Live ด้วยกล้อง VS Live ด้วยมือถือ ผ่านกล่อง Video capture แบบต่างๆ https://www.youtube.com/watch?v=BL58e...
 4. เดินถ่ายทอดสดด้วยมือถือ Streaming with CameraFi Live รีวิวประกอบชุดกล้อง Mirrorless https://www.youtube.com/watch?v=6TOW2...


Education Area Management Support System : AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 00:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2562 15:49 ]

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
Education Area Management Support System : AMSS++
นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1 กำหนดใช้โปรแกรมระบบบริหารสำนักงาน AMSS++

การดำเนินงานสู่ความสำเร็จ
 1. กำหนดนโยบายจากผู้บริหาร (นโยบายข้อ 8)
 2. ศึกษา/ปรับปรุง โปรแกรมให้ใช้งานได้ง่ายตรงกับความต้องการจำเป็นของผู้ใช้งาน
 3. กำหนดเงื่อนไข เช่น การพิมพ์สลิปเงินเดือนเพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรม, การยกเลิกการเสนอหนังสือขออนุญาตไปราชการ/การลา/ฯลฯ
 4. บุคลากรในเขตพื้นที่ร่วมกัน KM/PLC สม่ำเสมอ
บทบาท กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. ดำเนินการติดตั้ง ปี 2558
 2. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
 3. ศึกษา/ปรับปรุงโปรแกรม ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนหการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
  1. ด้านบริหารงานทั่วไป
  2. ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ
  3. ด้านบริหารงานบุคคล
  4. ด้านบริหารวิชาการ
 4. ประกาศใช้งาน
Develop and Improve under the PLC process
  1. ระบบ บริหารงบประมาณ E-Budget On AMSS++ ปี 2560
  2. ระบบ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน E-Asset On AMSS++ ปี 2562
  3. ระบบ แจ้งเตือนงานด้วย Line Notify ปี 2561
  4. ระบบ Login & forgot Password ปี 2561
  5. ระบบ จองห้องประชุม Meeting On AMSS++  ปี 2561
  6. ระบบ บริหารงานบุคคล Person On AMSS++ ปี 2562
  7. ระบบ รายงาานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ออนไลน์ supervision ปี 2562
  8. ระบบ ชื่อโรงเรียน System SCHOOL *** มีคำถามนักเรียนว่า "โรงเรียนของหนูชื่ออะไร" คำตอบ "โรงเรียนคุณธรรม ค่ะ" อีกคนตอบ "โรงเรียนในฝัน" 555 ...ฯลฯ...

งานนำเสนอของ Google


เครือข่ายความร่วมมือ MOD.AMSS++

1-10 of 12