Knowledge Management


Get Button Messaging APPs

โพสต์3 ก.พ. 2563 22:03โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2563 22:26 ]

ช่องทางติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ผ่านหน้าเว็บไซต์ loei1.go.th
ด้วย Get Button Messaging APPs

 for Desktop for Mobile
  

script ไว้อาลัยหน้าเว็บไซต์

โพสต์10 ม.ค. 2563 18:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2563 22:29 ]


แบบที่ 1 Style CSS ทำพื้นเป็นสี่เทา
https://stackoverflow.com/questions/30192221/is-it-possible-to-turn-an-entire-webpage-to-grayscale-using-css?fbclid=IwAR0cs0V95zm3uajOPgoLdQ5RAzhqjChxiCRzbuzWhEC4weKliEQ7H6crriw
<style type="text/css">
html {
    -moz-filter: grayscale(100%);
    -webkit-filter: grayscale(100%);
    filter: gray; /* IE6-9 */
    filter: grayscale(100%);
}
</style>


แบบที่ 2 javaScript พิมพ์ริบบิ้นไว้มุมซ้ายหน้าเว็บ
<script type="text/javascript">
  document.write("<div id='ribbon'></div>");
  const text = "<font size=22px>R.I.P.</font><br>คัดค้านการปรับโครงสร้าง ศธ.";
  const ribbon = document.getElementById('ribbon');
  ribbon.innerHTML = text;
  ribbon.style.backgroundColor = "#000";
  ribbon.style.boxShadow = "0px 0px 10px rgba(0,0,0, 0.5)";
  ribbon.style.color = "#fff";
  ribbon.style.padding = "10px";
  ribbon.style.position = "fixed";
  ribbon.style.top = "50px";
  ribbon.style.left = "-55px";
  ribbon.style.textAlign = "center";
  ribbon.style.width = "250px";
  ribbon.style.zIndex = 999999;
  ribbon.style.transform = "rotate(-45deg)";
</script>


แบบที่ 3 คำสั่ง HTML
<center><img src='http://loei1.go.th/images-intro/2020-01-11_10-11-52.png' width='50%'></center>

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

โพสต์17 มิ.ย. 2562 22:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 22:44 ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด แต่มีประสิทธิภาพสูง

E-Appeals (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์)

โพสต์15 มิ.ย. 2562 20:53โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 01:11 ]

ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นอีกตังชี้วัดในการประเมินเขตสุจริต ITA ของ ป.ป.ช.
E-Appeals (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์)
เป็นอีกระบบที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เลย เขต 1
ได้รับมอบหมายในการพัฒนา
ความต้องการระบบ
 1. โปรแกรมใช้การอ่าน/เขียนไฟล์ TEXT ในการบันทึก/แสดงผล ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูล Database
 2. ไฟล์เข้ารหัส Endcoding utf-8
 3. ใช้ Code รหัสยืนยันก่อนโพสป้องกันการสแปม
คุณสมบัติ
 1. ผู้ร้องมั่นใจในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่รั่วไหล เพราะจะมีเฉพาะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นที่สามารถเข้าดูรายงาน
 2. ผู้ร้องสามารถแนบไฟล์เอกสาร-หลักฐานที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่
 3. ผู้ร้องสามารถเลือกต้องการให้หน่วยงานแจ้งผลกลับหรือไม่ก็ได้
 4. ผู้ร้องมั่นใจว่าคำร้องของท่านจะถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพราะระบบมีการใช้การแจ้งเตือน LINE Notify ถึงผู้รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
 5. เจ้าหน้าที่(เท่านั้น) สั่งพิมพ์คำร้องและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการ/เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จยุติเรื่องนั้นๆ
น้อมนำเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า


ระบบเรียกชื่อโรงเรียน

โพสต์1 มิ.ย. 2562 19:20โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2562 21:23 ]

What is your school's name.
ระบบเรียกชื่อโรงเรียน
..อีกเหตุผลที่ทำงานข้อมูลทางการศึกษามานานคือ
 1. โรงเรียนชืออะไร
 2. เป็นโรงเรียนในโครงการอะไรบ้าง
 3. โรงเรียนในโครงการประจำปี/รุ่นอะไร
 4. มีโรงเรียนในโครงการนี้กี่โรงเรียน ปีไหน/รุ่นที่ท่าไหร่/จำแนกออกมาให้ที
แนวคิดการพัฒนา
 1. เสนอโปรแกรมนักเรียนรายบุคคล DMC https://portal.bopp-obec.info/obec62/ ปรับปรุงข้อมูลให้
 2. ปรับปรุงใน http://amss.loei1.go.th
วิเคราห์เส้นทาง/ลงมือทำ

โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา

โพสต์27 พ.ค. 2562 08:31โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 09:10 ]

การบันทึกบัญชี 5 ส่วน 
โครงการพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษาของ สพฐ. 
ผ่านโปรแกรม e-Budget ทาง URL : https://e-budget.jobobec.in.th/

ศึกษาขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
ขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

รายชื่อโรงเรียนหลัก - โรงเรียนรวม

โพสต์22 พ.ค. 2562 21:25โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 08:44 ]

จำแนกลักษณะโรงเรียน
 1. ไปเรียนรวมทุกชั้น - นักเรียนไม่มีใน DMC
 2. ไปเรียนรวมทุกชั้น - ยังมีนักเรียนใน DMC
 3. ไปเรียนรวมบางชั้น
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


รายงาน KRS 2562

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:55โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2562 20:10 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (KRS)
 1. เปิดระบบ KRS ให้ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 1 - 11  เมษายน 2562
 2. เปิดระบบ KRS ให้ สำนัก (ส่วนกลาง) ตรวจสอบและรับรองข้อมูลที่ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2562
 3. ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารแนบ : ระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2562 โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้
  1. เฉพาะ สพท. ที่กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบ KRS และแนบเอกสารแล้วภายในระยะเวลาตามข้อ 1 แต่ไม่ถูกต้อง
  2. ได้รับแจ้งจากสำนัก (ส่วนกลาง) ให้แก้ไข
  3. กรณี สพท. ไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบตามช่วงเวลาข้อ 1 ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล
 4. สำหรับตัวชี้วัดที่มีการเปิด - ปิดระบบ เป็นการเฉพาะและระบุในคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ดำเนินการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 
รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ดังนี้ :-
1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด มี 5 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) สพท. ต้องดำเนินการ  จำนวน ๓  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล โดยโรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม SchoolMIS , SGS Online หรือ DMC  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วยระบบ EMIS โดยโรงเรียนกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ EMIS  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 1. แผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
 2. ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล ประจำปี 2562
 3. โครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีฯ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
  • ประชุม Conference ชี้แจงนโยบาย/ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล
  • กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
  • ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงาน
2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ  จำนวน 14 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานองค์การ  Click เอกสาร/หลักฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ  https://drive.google.com/file/d/1HDCizb4sIBYBTWfExQUaSRUQ5uJYaKNm/view?usp=sharingClick เอกสาร/หลักฐาน

*** งานบริการ
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต


To be Continue !

รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562)

2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ  จำนวน 14 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6.5 ภาวะผู้นำ ใช้ข้อมูลมาตรฐานเขตฯ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ** รอรายงานมาตรฐานเขตฯ ระบบเปิดประมาณ ตุลาคม 2562 
Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยใน Cyber ข้อมูลส่วนกลาง สทร. สพฐ. http://techno.bopp.go.th/obec_cyber/
Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6.3 (กลุ่มการเงินฯ) ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562
Click เอกสาร/หลักฐาน

ระบบนิเทศและประเมินผลออนไลน์ supervision

โพสต์25 มี.ค. 2562 16:02โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2562 16:52 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ตามนโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา
"สำนักงาน AO : Automatic Organization โรงเรียน AS : Automatic School"
ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) ร่วมกับ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมพัฒนางานผ่านกระบวนการ PLC
ข้อปัญหา
 1. เครื่องมือในการออกนิเทศ เขตพื้นที่ส่งไฟล์ไปทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกศื ให้โรงเรียนดาวน์โหลด/พิมพ์/ประเมินตนเอง
 2. คณะนิเทศติดตาม พิมพ์เครื่องมือออกเป็นกระดาษ ออกนิเทศ/เก็บข้อมูล
 3. เสร็จภาระกิจกลับมารวบรวม/สรุป/รายงานผล
  1. คะแนน
  2. กำหนดสีพัฒนาคุณภาพ
  3. ภาพ/เอกสารประกอบ
  4. อภิปราย/บรรยายสรุปผล
แนวทาง/ขั้นตอนการพัฒนา
 1. ค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Google Forms, Develop Programs, MOD AMSS++, อื่นๆ
 2. เลือกใช้  MOD AMSS++ V5 ระบบงานวิชาการ
 3. ทดลองนำมาใช้ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2561  นิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
 4. ประเมินผล/ปรับปรุง
 5. นำมาใช้ เดือนมีนาคม 2562  แบบนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 6. ** ประเมินผล/ปรับปรุง
 7. ** พัฒนาต่อยอดผ่านกระบวนการ PLC
ผลที่ได้รับ
 1. สพป.เลย เขต 1/สถานศึกษาในสังกัด มีเครื่องมือการนิเทศและประเมินผลในระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 2. สพป.เลย เขต 1/สถานศึกษาในสังกัด ได้รับความสะดวก/ประหยัดงบประมาณ/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ 1
 1. ปรับปรุงประเภทการวัดตัวชี้วัดเป็น
  1. ระดับคุณภาพ
  2. ปริมาณ (ร้อยละ)
  3. ปริมาณ (จำนวน)
 2. กำหนดสีในการพัฒนาคุณภาพ
  1. สีแดง
  2. สีเหลือง
  3. สีดำ
  4. สีเขียว
 3. เครื่องมือให้สถานศึกษา/ผู้รับการนิเทศ ประเมินตนเอง
 4. สำนักงานเขต รับรองการประเมินผล
ครั้งที่ 2
 1. ** พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
 2. ** รายงานในรูปรายงาน และกราฟสี
หมายเหตุ  ** อยู่ระหว่างดำเนินการ


การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี

โพสต์1 มี.ค. 2562 16:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2562 16:47 ]

การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี
สิ่งหนึ่งที่คนทำงาน ไม่ค่อยให้ความสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม (รวมทั้งผมด้วย)
.. แต่เมื่อเราใส่ความสนใจลงไปในเครื่องมือที่ใช้ จะเห็นถึงความสามารถในการทำงานอย่างคาดไม่ถึง

นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา
"สำนักงานเป็น AO : Automatic Organization โรงเรียนเป็น AS : Automatic School

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
 1. รวมสูตร/ฟังชั้น Excel http://excel-advanced.blogspot.com/

1-10 of 19