E-Appeals (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์)

โพสต์15 มิ.ย. 2562 20:53โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 01:11 ]
ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นอีกตังชี้วัดในการประเมินเขตสุจริต ITA ของ ป.ป.ช.
E-Appeals (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์)
เป็นอีกระบบที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เลย เขต 1
ได้รับมอบหมายในการพัฒนา
ความต้องการระบบ
  1. โปรแกรมใช้การอ่าน/เขียนไฟล์ TEXT ในการบันทึก/แสดงผล ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูล Database
  2. ไฟล์เข้ารหัส Endcoding utf-8
  3. ใช้ Code รหัสยืนยันก่อนโพสป้องกันการสแปม
คุณสมบัติ
  1. ผู้ร้องมั่นใจในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่รั่วไหล เพราะจะมีเฉพาะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นที่สามารถเข้าดูรายงาน
  2. ผู้ร้องสามารถแนบไฟล์เอกสาร-หลักฐานที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่
  3. ผู้ร้องสามารถเลือกต้องการให้หน่วยงานแจ้งผลกลับหรือไม่ก็ได้
  4. ผู้ร้องมั่นใจว่าคำร้องของท่านจะถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพราะระบบมีการใช้การแจ้งเตือน LINE Notify ถึงผู้รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
  5. เจ้าหน้าที่(เท่านั้น) สั่งพิมพ์คำร้องและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการ/เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จยุติเรื่องนั้นๆ
น้อมนำเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า


Comments