Education Area Management Support System : AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 00:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 18:46 ]
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
Education Area Management Support System : AMSS++

นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย 1 กำหนดใช้โปรแกรมระบบบริหารสำนักงาน AMSS++

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  ดำเนินการติดตั้ง/ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร/ปรับปรุงระบบ ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนหการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

งานนำเสนอของ Google


Comments