ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE

โพสต์10 ต.ค. 2561 22:48โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 22:42 ]
นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา
โรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป.ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E– News มีกลุ่ม LINE และใช้ QR Code ในการทำงาน


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างรูปแบบระเบียบวาระประชุมประจำเดือนของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน QR-CODE
 2. เพื่อสร้าง QR-CODE และ Short URL
 3. เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ โดยใช้ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
การดำเนินงาน
 1. วางแผนกำหนดรูปแบบการประชุมโดยใช้เทคโนโลยี QR-CODE
 2. ออกแบบงานผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ PLC
 3. ประชุม/อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง(ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ) หัวข้อ การสร้างระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
  ห้องเรียนโครงการฯ (E-Classroom) > Click

  รหัสของชั้นเรียน :: gm66414

 4. จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
 5. เริ่มใช้งานครั้งแรกในการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1
 6. การประชุมฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference  จากห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งฯ อ.เชียงคาน จ.เลย ไปยังศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพการศึกษาฯ
ปัญหา/อุปสรรค
 1. การกำหนดรูปแบบเพื่อรองรับการประชุมให้ลื่นไหลและได้ความครบถ้วน
 2. การเปลี่ยนแปลงพฤกติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ
 3. อุปกรณ์สื่อสาร Smart Phone (เสนอของบประมาณจัดหา Smart Phone/iPAD/Tablet ให้ก็ดีนะครับ.. 555) ที่รองรับการ Scan QR-CODE
ข้อเสนอแนะ
 1. นำระบบประชุมทางไกลมาใช้ควบคู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 2. เพิ่มศูนย์ประชุมทางไกล Video Conference
 3. ใช้วิธีส่ง Link ไปทาง Line (Link2Line)  ระเบียบวาระการประชุมหน้าเดียว (One-sided agenda)
loei1.go.th

ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
16 ต.ค. 2561 18:31
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
16 ต.ค. 2561 18:31
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
12 พ.ย. 2561 04:36
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
12 พ.ย. 2561 04:36
Comments