Line Notify on AMSS++

โพสต์13 ก.พ. 2562 00:16โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 02:02 ]
 1. เมื่อต้องคอยตรวจสอบหน้าระบบ AMSS++ ว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้าง จากนั้นก็ capture หน้าจอส่งเข้า Line กลุ่มสพป.เลย 1
 2. แล้ววันนี้มีการใช้ห้องประชุมอะไรบ้าง
 3. รถยนต์ส่วนกลางไปไหนบ้างนะ
 4. ไปราชการ/การลา ใครบ้างละ
 5. ฯลฯ
แนวคิด : น่าจะมีวิธีให้ระบบแจ้งเตือนทาง Line แบบอัตโนมัติเลยก็ดีเหมือนกัน แต่มันต้องส่งครั้งเดียวนะในวันนั้น

วิธีการ : ค้นหาวิธีการจาก Google ได้มาวิธีนี้ซึ่งเป็นบริการเสริมของ Line นั้นคือ LINE Notify เป็นระบบออก Token (รหัสพัฒนา) นำมาเขียนด้วยโปรแกรม PHP เพื่อแจ้งเตือนเข้าทั้ง Line กลุ่ม/ส่วนตัว ได้

ขั้นตอนการดำเนินการ :
 1. ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์
 2. ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ
 3. ทดสอบ/ปรับปรุง
  1. ในการส่งข้อความเราไม่สามารถส่งคำสั่ง PHP หรือ HTML แทรกเข้าไปได้
   • ยกเว้นคำสั่ง รหัสควบคุมในภาษา C
   • \a ส่งเสียง Beep
    \n ขึ้นบรรทัดใหม่
    \t  แท็บในแนวนอน
    \b ย้อนกลับไป 1 ตัวอักษร
    \v แท็บในแนวตั้ง
    \f ขึ้นหน้าใหม่
    \r รหัส Return
    \’ แทนตัวอักษร Single Quote(’)
    \’’ แทนตัวอักษร Double Quote(’’)
    \\ แทนตัวอักษร Backslash(\)
    \000 แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ 000 ในระบบเลขฐานแปด
    \xhh แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ  hh ในระบบเลขฐานสิบหก
  2. จากบทความ https://sites.google.com/site/programdotc/twodotone
 4. นำไช้งาน
 5. ประเมินผล/ปรับปรุง
ล่าสุด! รายงานระบบบริหารงบประมาณ
Comments