ระบบนิเทศและประเมินผลออนไลน์ supervision

โพสต์25 มี.ค. 2562 16:02โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2562 16:52 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ตามนโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา
"สำนักงาน AO : Automatic Organization โรงเรียน AS : Automatic School"
ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLiCT) ร่วมกับ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมพัฒนางานผ่านกระบวนการ PLC
ข้อปัญหา
 1. เครื่องมือในการออกนิเทศ เขตพื้นที่ส่งไฟล์ไปทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกศื ให้โรงเรียนดาวน์โหลด/พิมพ์/ประเมินตนเอง
 2. คณะนิเทศติดตาม พิมพ์เครื่องมือออกเป็นกระดาษ ออกนิเทศ/เก็บข้อมูล
 3. เสร็จภาระกิจกลับมารวบรวม/สรุป/รายงานผล
  1. คะแนน
  2. กำหนดสีพัฒนาคุณภาพ
  3. ภาพ/เอกสารประกอบ
  4. อภิปราย/บรรยายสรุปผล
แนวทาง/ขั้นตอนการพัฒนา
 1. ค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม Google Forms, Develop Programs, MOD AMSS++, อื่นๆ
 2. เลือกใช้  MOD AMSS++ V5 ระบบงานวิชาการ
 3. ทดลองนำมาใช้ครั้งแรก เดือนพฤศจิกายน 2561  นิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
 4. ประเมินผล/ปรับปรุง
 5. นำมาใช้ เดือนมีนาคม 2562  แบบนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 6. ** ประเมินผล/ปรับปรุง
 7. ** พัฒนาต่อยอดผ่านกระบวนการ PLC
ผลที่ได้รับ
 1. สพป.เลย เขต 1/สถานศึกษาในสังกัด มีเครื่องมือการนิเทศและประเมินผลในระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 2. สพป.เลย เขต 1/สถานศึกษาในสังกัด ได้รับความสะดวก/ประหยัดงบประมาณ/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ 1
 1. ปรับปรุงประเภทการวัดตัวชี้วัดเป็น
  1. ระดับคุณภาพ
  2. ปริมาณ (ร้อยละ)
  3. ปริมาณ (จำนวน)
 2. กำหนดสีในการพัฒนาคุณภาพ
  1. สีแดง
  2. สีเหลือง
  3. สีดำ
  4. สีเขียว
 3. เครื่องมือให้สถานศึกษา/ผู้รับการนิเทศ ประเมินตนเอง
 4. สำนักงานเขต รับรองการประเมินผล
ครั้งที่ 2
 1. ** พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)
 2. ** รายงานในรูปรายงาน และกราฟสี
หมายเหตุ  ** อยู่ระหว่างดำเนินการ


Comments