ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE

โพสต์1 ม.ค. 2562 22:02โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2562 22:04 ]

นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา

โรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป.ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E– News มีกลุ่ม LINE และใช้ QR Code ในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างรูปแบบระเบียบวาระประชุมประจำเดือนของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน QR-CODE
 2. เพื่อสร้าง QR-CODE และ Short URL
 3. เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ โดยใช้ระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว

การดำเนินงาน

 1. วางแผนกำหนดรูปแบบการประชุมโดยใช้เทคโนโลยี QR-CODE
 2. ออกแบบงานผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ PLC
 3. ประชุม/อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง(ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ) หัวข้อ การสร้างระเบียบวาระการประชุมแผ่นเดียว
   1. ห้องเรียนโครงการฯ (E-Classroom) > Click
   2. รหัสของชั้นเรียน :: gm66414
Comments