รายงาน KRS 2562

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:55โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2562 20:10 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กำกับ ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (KRS)
 1. เปิดระบบ KRS ให้ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 1 - 11  เมษายน 2562
 2. เปิดระบบ KRS ให้ สำนัก (ส่วนกลาง) ตรวจสอบและรับรองข้อมูลที่ สพท. รายงาน : ระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2562
 3. ระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารแนบ : ระหว่างวันที่ 12 - 30 เมษายน 2562 โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้
  1. เฉพาะ สพท. ที่กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบ KRS และแนบเอกสารแล้วภายในระยะเวลาตามข้อ 1 แต่ไม่ถูกต้อง
  2. ได้รับแจ้งจากสำนัก (ส่วนกลาง) ให้แก้ไข
  3. กรณี สพท. ไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานหน้าระบบตามช่วงเวลาข้อ 1 ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล
 4. สำหรับตัวชี้วัดที่มีการเปิด - ปิดระบบ เป็นการเฉพาะและระบุในคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ดำเนินการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 
รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ดังนี้ :-
1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตัวชี้วัด มี 5 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) สพท. ต้องดำเนินการ  จำนวน ๓  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล โดยโรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม SchoolMIS , SGS Online หรือ DMC  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วยระบบ EMIS โดยโรงเรียนกรอกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ EMIS  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 1. แผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
 2. ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล ประจำปี 2562
 3. โครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีฯ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
  • ประชุม Conference ชี้แจงนโยบาย/ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล
  • กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
  • ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงาน
2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ  จำนวน 14 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานองค์การ  Click เอกสาร/หลักฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ  https://drive.google.com/file/d/1HDCizb4sIBYBTWfExQUaSRUQ5uJYaKNm/view?usp=sharingClick เอกสาร/หลักฐาน

*** งานบริการ
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต


To be Continue !

รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562)

2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) รายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพท.ต้องดำเนินการ  จำนวน 14 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 6.5 ภาวะผู้นำ ใช้ข้อมูลมาตรฐานเขตฯ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ** รอรายงานมาตรฐานเขตฯ ระบบเปิดประมาณ ตุลาคม 2562 
Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยใน Cyber ข้อมูลส่วนกลาง สทร. สพฐ. http://techno.bopp.go.th/obec_cyber/
Click เอกสาร/หลักฐาน

ตัวชี้วัดที่ 6.3 (กลุ่มการเงินฯ) ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562
Click เอกสาร/หลักฐาน

ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
1 ต.ค. 2562 03:03
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
1 ต.ค. 2562 03:03
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
11 เม.ย. 2562 02:36
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 เม.ย. 2562 08:18
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
11 เม.ย. 2562 02:39
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
11 เม.ย. 2562 02:36
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 เม.ย. 2562 08:16
ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
9 เม.ย. 2562 02:13
ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
1 ต.ค. 2562 01:25
Comments