รายชื่อโรงเรียนหลัก - โรงเรียนรวม

โพสต์22 พ.ค. 2562 21:25โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 08:44 ]
จำแนกลักษณะโรงเรียน
  1. ไปเรียนรวมทุกชั้น - นักเรียนไม่มีใน DMC
  2. ไปเรียนรวมทุกชั้น - ยังมีนักเรียนใน DMC
  3. ไปเรียนรวมบางชั้น
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 พ.ค. 2562 21:30
Comments