2562

โพสต์24 ธ.ค. 2561 12:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 21:14 ]
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
 1. อบรมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (ศึกษาการจัดการเรียนโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านห้วยหินซาพรหมมานุสรณ์ และโรงเรียนบ้านอุมุง) http://dlict.loei1.go.th/news/projectdltv2562 Finish
 2. จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อาคารโพธิ์เงิน ห้อง 1)
 3. พัฒนาโปรแกรมระบบแจ้งปัญหาการใช้งานอุปรกรณ์ ICT E-Maintenance
งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. ออกแบบพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน (โรงเรียนขนาดกลาง/โรงเรียนขนาดเล็ก) เพื่อให้ใช้จัดการเรียนการสอนได้
 2. พัฒนาระบบ Network สำนักงานรองรับ KRS
 3. คู่มือการใช้ห้องประชุมเทพบุญเติม (ระบบไฟฟ้า/ระบบแอร์/เครื่องเสียง+ไมค์/โปรเจคเตอร์/TV55")
 4. Conference ห้องเทพสถิต/ห้องเทพชัยมงคล/ห้องเทพบุญเติม
งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
 1. พัฒนาระบบ BIG DATA ..เก็บรวบรวมข้อมูล/ออกแบบ/คำตอบที่ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการ
  1. ระบบเรียกชื่อโรงเรียน
  2. ระบบรายงานจำนวนอุปกรณ์ ICT ในโรงเรียน
  3. ระบบข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน 13 หลัก
  4. ระบบบริหารงบประมาณ
 2. จัดทำเอกสาร/WEB PAGE เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
Comments