แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน 2563) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์31 พ.ค. 2563 22:33โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2563 03:53 ]
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน 2563)  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา ๕ เดือน (เดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (Custer ๑๐) เป็นผู้แทนในการดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตพื้นที่และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา ๕ เดือน(เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) และได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว กับบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนร่วมของสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย และหนองบัวลำภู ความแจ้งแล้วนั้น
  • แบบกรอกข้อมูลกรอกรายชื่อข้าราชการครู และบุลากรโรงเรียนในสังกัด จำนวนหน่วยงาน ละ ๓ คน เพื่อแต่งตั้งคำสั่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาทางที่อยู่ลิ้ง
     gg.gg/netloei1 ใช้อีเมลราชการของโรงเรียน @loei1.go.th ในการายงาน สามารถตจรวจสอบอีเมลโรงเรียน ทางเว็บไซต์ gg.gg/emailloei1 และรหัสผ่านเข้าอีเมลใช้รหัส Smis ๘ หลักโรงเรียน  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.
  • ตรวจสอบรายงาน รายชื่อข้าราชการครู และบุลากรโรงเรียนในสังกัด จำนวนหน่วยงาน ละ ๓ คน เพื่อแต่งตั้งคำสั่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาทางที่อยู่ลิ้ง gg.gg/reportnetloei1


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
31 พ.ค. 2563 22:42
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
1 มิ.ย. 2563 01:38
Comments