การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

โพสต์18 ต.ค. 2562 01:12โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 07:13 ]

หลักการเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสน เทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนาประเทศ เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)  เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information  Technology ; DLIT)
การดำเนินงาน
 1. จัดสรรงบประมาณค่าติดตั้ง/ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก ครบทุกโรงเรียน

 2. โรงเรียนขนาดเล็กเปลี่ยนระบบรับสัญญาณดาวเทียมเป็น New DLTV ความคมชัดระดับ HD ครบทุกโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 3. จัดสรรงบประมาณค่าเช่าสัญญาณ Internet ความเร็วสูง ครบทุกโรงเรียนในสังกัด
 4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV มีผล O-NET สูงกว่าระดับชาติ
  • ปีการศึกษา 2560  จำนวน 11 โรงเรียน
  • ปีการศึกษา 2561  จำนวน   8 โรงเรียน
 5. จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
  ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี http://dlict.loei1.go.th/project/e-maintenance 
 6. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ให้กับครูโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  http://dlict.loei1.go.th/news/dltvteletrainingkarcadkarreiynrudwythekhnoloyikarsuksathangkildltv
  http://www.dltv.ac.th/channels/tv/episode-detail/22
วีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน
4 School 4 Style for Education by DLTV

การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย


ĉ
DLTV.docx
(613k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
17 พ.ย. 2562 05:21
Ċ
DLTV.pdf
(590k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
17 พ.ย. 2562 05:21
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
16 พ.ย. 2562 19:21
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
16 พ.ย. 2562 19:19
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
16 พ.ย. 2562 19:20
Comments