การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางไกลและการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน DLTV และ DLIT

โพสต์29 มิ.ย. 2560 23:40โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2560 20:52 ]

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบาย ที่จะขยายผล การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning : DL) ไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คนขึ้นไป และเพื่อต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง ในการพัฒนาและขยายผล จึงได้แจ้งให้โรงเรียนทำการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด  ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกรอกระหัสผู้ใช้งานและระหัสผ่าน คือ SMIS ๘ หลัก    ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูล แบ่งตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
                     กลุ่มที่ ๑.  โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนมากกว่า ๑๒๐ คน ขึ้นไป  ให้มากรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
http://210 .246.188.59/dltv1 ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ส่งไฟล์เอกสารได้ที่ เมล์ komolsai@loei1.go.th หรือ ID Line ที่ 0812620147

                รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เลย เขต 1

                โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

                     กลุ่มที่ ๒.  โรงเรียนขนาดเล็กและที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้มากรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv2ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ชั้น ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ส่งไฟล์เอกสารได้ที่ เมล์ komolsai@loei1.go.th หรือ ID Line ที่ 0812620147 

 • จำนวนโรงเรียนที่ไม่ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ไม่มีรายชื่อแสดงว่าส่งข้อมูลครบแล้ว

 • ผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 

 • รายงานข้อมูลโรงเรียนที่บันทึกข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

 • โรงเรียนที่ได้รับรุ่นที่ 1 ที่โรงเรียนยุบรวม
  1. บ้านติดต่อ (ติดตั้งบ้านใหม่)
  2. บ้านโป่งป่าติ้ว (ติดตั้งบ้านสูบ)
  3. บ้านลาดค้อ (ติดตั้งบ้านติ้วน้อย)
  4. บ้านใหม่ตาแสง (ติดตั้งบ้านคอนสา)
  เรื่องเดิม แบบสอบถาม-การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีงบประมาณ 2557    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งเรื่องการกรอกแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/login.php  ลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านด้วย รหัส Smis 8 หลัก ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560   รหัสสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย 1  >>>Click<<<
      รายชื่อโรงเรียนดูจากไฟล์แนบท้ายหน้านี้ หรือ

    

  วิวิธีการกรอกแบบสำรวจการใช้อุปกรณ์การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คนดีโอ YouTube