ระบบฐานข้อมูล Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์10 พ.ย. 2562 18:52โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 19:20 ]

Big Data กระทรวงศึกษาธิการ


    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลตัวตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://ds.moe.go.th/static/edc.html ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระดับสถานศึกษา จึงใคร่แจ้งให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ศึกษาเอกสารคู่มือและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
 1. หนังสือ แจ้งโรงเรียน
 2. แบบแบบรายงาน ตรวจสอบยืนยันข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) (word)
 3. หนังสือ สพฐ 
 4. คลิกกรอกข้อมูล ฺ BIG Data  ระบบฐานข้อมูลกลาง Big data ได้เปลี่ยน URL ใหม่เป็น >> https://ds.moe.go.th/static/edc.html
 5. คลิกดูคู่มือ
 6. คลิกรายงานข้อมูล หากทุกคนในโรงเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี
 7. ดูผลการรายงานข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน
ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องกรอกข้อมูล
 1. ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรอื่น 38 ค (1) (2)
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา
 3. ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 4. พนักงานราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 5. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

การลงทะเบียน ครูและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การลบข้อมูลผู้ใช้งาน สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูล และผู้บริหารในสถานศึกษา

ารอนุมัติข้อมูลบุคลากรอื่นในหน่วยงาน สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูล หรือผู้บริหารในหน่วยงานĊ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
27 พ.ย. 2562 00:38
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 ธ.ค. 2562 19:31
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 ธ.ค. 2562 19:32
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
11 ธ.ค. 2562 19:31
Comments