การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

โพสต์2 ก.พ. 2563 19:54โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2563 22:02 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
เรื่อง  การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

    ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการประมวลผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบฐานข้อมูลกลางของกระทางศึกษาธิการแล้ว พบว่าข้อมูลหน่วยงานจัดส่งมีรายชื่อนักเรียนรายเดียวกันซ้ำซ้อนอยู่ในหลายสถานศึกษาและหลายสังกัด เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ นั้น

    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนที่มีการซ้ำซ้อน โดยให้โรงเรียนโหลดไฟล์ข้อมูลได้ทางระบบ AMSS++ หรือ QR CODE และ        
    
    ***รายงานข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนทางเว็บ 
    1.bit.ly/2tjECym (ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน)
    2.bit.ly/2SeNttU (รายงานข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล)

    ***คำชี้แจง ใช้อีเมลราชการโรงเรียนในการรายงาน xxx.loei1.go.th โดยแนบเอกสาร 
        1)ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน (EXCEL)
        2)เอกสารแบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคลยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อน และรูปถ่ายนักเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู (สแกนเป็นไฟล์ PDF)
    ***ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30น. เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

เอกสารแนบ


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
2 ก.พ. 2563 23:39
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
2 ก.พ. 2563 23:39
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
2 ก.พ. 2563 23:40
Comments