COURSE 2.6 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โพสต์1 ก.ย. 2563 01:25โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2563 01:37 ]
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยจัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2563
เว็บไซต์โครงการ https://sites.google.com/loei1.go.th/training-loei-nongbua

งานนำเสนอของ Google

ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
1 ก.ย. 2563 01:27
Comments