การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

โพสต์9 ส.ค. 2562 01:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2563 23:16 โดย พันวิภา วิเศษโวหาร ]

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด! ทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบยืนยันข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต ที่ http://202.29.172.246/obecnet_63/index.php?mod=login
ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563
ข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
 1. การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)
  Download File : หนังสือที่ ศธ 04136/ว3795 ลว.11 พฤศจิกายน 2562 แจ้งจัดสรรงบประมณครั้งที่ 1 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 2. การดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563)
  Download File : หนังสือที่ ศธ 04136/ว208 ลว.22 มกราคม 2563 แจ้งการดำเนินการเช่าใช้สัญญาณฯ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
  เนื้อหารายละเอียด : ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการไว้ก่อน จะยังไม่สามารถทำสัญญาเช่าสัญญาณได้จนกว่า พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 อนุมัติ
 3. การดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563)
  Download File : หนังสือที่ ศธ 04136/ว209 ลว.22 มกราคม 2563 แจ้งกำดำเนินการเช่าใช้สัญญาณฯ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
  เนื้อหารายละเอียด : สพฐ.มอบอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้เป็นตัวแทน จำนวน 19 เขต (แบ่งตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ) เป็นผู้ดำเนินการจัดเช่าสัญญาณให้กับโรงเรียนในสังกัด ** โดยเราอยู่ในกลุ่มเขตตรวชราชการที่ 10 มี สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพท.จังหวัด เลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย และบึงกาฬ
ข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน  ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
ที่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนไปเรียนรวม
1 42010094 บ้านสงเปือย เชียงคาน 42010095 บ้านผากลางดง เชียงคาน
2 42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมือง 42010040 บ้านท่ามะนาว เมือง
3 42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมือง 42010056 บ้านส้าน เมือง
4 42010033 บ้านติ้วน้อย เมือง 42010036 บ้านกกชุมแสง เมือง
5 42010058 บ้านน้ำภู เมือง 42010006 บ้านลาดค้อ เมือง
6 42010017 บ้านก้างปลา เมือง 42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร เมือง
7 42010008 บ้านกกดู่ เมือง 42010009 บ้านห้วยหวาย เมือง
8 42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมือง 42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ เมือง
9 42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมือง 42010049 บ้านวังแคน เมือง
10 42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่ 42010273 บ้านแก่งม่วง ท่าลี่

เพิ่มเติม
42010105 บ้านแก่งมี้ - เชียงคาน


ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แจ้งจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2563 ศธ 04005/ว 936 ลว. 31 ต.ค. 2562

    การรายงานข้อมูลข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 โดยกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์  www.techno.bopp.go.th/netbudget  การเข้าระบบโดยชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านให้ใช้เลข SMIS 8 หลัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
    2.กรอกข้อมูลทางเว็บไชต์  http://www.techno.bopp.go.th/netbudget/


        การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
29 ต.ค. 2562 20:00
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
9 ส.ค. 2562 01:41
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
9 ส.ค. 2562 01:41
Comments