การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ@เขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์17 มิ.ย. 2561 23:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 08:45 ]
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการที่มี KorD Big DaTa อยู่ในมือแต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยสักเรื่อง ทุกครั้งจะมีแบบรายงาน/โปรแกรม/ระบบงาน/ฯลฯ เพื่อการจัดเก็บอยู่ทุกงาน/กลุ่ม/กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน/ยุทธศาสตร์/ฯลฯ......

อยากรู้เหมือกันมั้ยว่ามีข้อมูลสารสนเทศอะไรบ้าง (มาลองเขียนเล่นๆกันดู) ?
 1. DMC ระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
 2. EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
 3. B-OBEC ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
 4. ระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS
 5. ระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT)
 6. ระบบฐานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม (SET)
 7. ระบบฐานข้้อมูลอาหารกลางวัน School Lance
 8. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 9. ระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน
 10. ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดMOI
 11. ระบบงานบริหารงบลงทุน(งานงบประมาณ)
 12. ระบบบริหารงบประมาณ
 13. ระบบ e-MES การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 14. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
 15. TEPE Online
 16. โรงเรียนคุณธรรม
 17. โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
 18. โรงเรียนสุจริต
 19. ระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ทำไมถึงพูดว่ามีข้อมูลแต่เอามาใช้ทำอะไรไม่ได้ ?
 1. การเข้าใช้งานระบบ Advance Security 
 2. การเข้าใช้งาน 1 ระบบ 1 รหัส = 1,000 ระบบ 1,000 รหัส (ต่างกันที่กลุ่ม/สำนัก ..หากแต่กรม/กระทรวงเดียวกัน)
 3. เคยมั้ยทำปีนี้.. ปีหน้าปิดระบบ
 4. ความเชื่อถือของข้อมูล.. โรงเรียนทำข้อมูลแต่โรงเรียนไม่ได้นำมาใช้ เช่น ข้อมูลครูใน EMIS มี Error จากการไม่ไปลบ/เพิ่ม
เสนอแนวทางการพัฒนาของส่วนกลาง (เอาที่เป็นไปได้.. แต่จะทำมั้ยเป็นคนละเรื่องเดียวกัน 555) ?
 1. DMC, EMIS, B-OBEC ปรับให้ใช้รหัสเดียวกันในการเข้ารายงาน
แนวทางการพัฒนาของเขตพื้นที่การศึกษา(สพป.เลย 1)
 1. จัดทำ Page รวม Link รายงานของส่วนกลาง http://dlict.loei1.go.th/home/structer/datacenter
 2. ศึกษา วิเคราะห์  ฐานข้อมูลกลางตามความต้องการจำเป็นของเขตพื้นที่/โรงเรียน
 3. ออกแบบ พัฒนา รูปแบบการนำเสนอ/นำใช้งาน
 4. ประเมินผล/แก้ไขปรับปรุง
 5. ประกาศใช้งาน
 6. ประเมินผล/แก้ไขปรับปรุง
xxxxxxxxxxxxxx
Comments