การประชุมเพื่อเตรียมการประชุมพัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์19 ต.ค. 2559 21:36โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2559 21:48 ]

การประชุมเพื่อเตรียมการประชุมพัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์14 ต.ค. 2559 10:23โดยพิรุณ พึ่งพานิช   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2559 10:53 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนา 
Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปสู่การเชื่อมโยงกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น
ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ระดับเขตพื้นที่และการจัดประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานครช่องทางรับชม
  1. ทางเว็บไซต์ http://tinyurl.com/voteobec
  2. ดาวน์โหลดคู่มือ https://sites.google.com/a/esdc.go.th/web/ld-wela-reiyn-25-26-tulakhm-2559Comments