การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดฯ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

โพสต์13 ก.ค. 2559 19:38โดยITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕"
วัตถุประสงค์เพื่อ
  1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการใช้เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
  2. นำข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานของโครงการไปพัฒนาเกณฑ์การประกวดและแข่งขันฯ ให้สมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต

Click Link Download Files  เอกสารงานวิจัย

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/itec/news/_draft_post/2016-07-14_9-37-09.png

Comments