คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562

โพสต์6 ม.ค. 2562 23:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

คำสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 3/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลว. 7 มกราคม 2562
  1. กระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Click
  2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  Click
Comments