โครงการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทั้งระบบ

โพสต์29 ก.ค. 2560 17:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2561 23:37 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1 ]
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทั้งระบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ยุทธศาสตร์ที่ - ตัวชี้วัดที่  -
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมการ จัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ และนายชุมพร ธีรศิลป์
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
 2. เพื่อใช้ระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เป็นเครื่องมือของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารเงินงบประมาณได้อย่างโปร่งใส รวดเร็ว และคุ้มค่า
เป้าหมาย
 • เชิงปริมาณ
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  มีระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน  2  ระบบงาน
 2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการใช้งานระบบ จำนวน 90 คน
 • เชิงคุณภาพ
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  มีระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
 2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายงบประมาณ สพป.อุบลราชธานี 4 / ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2560
 2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ สพป.เลย 1
  1. ปรับปรุงระบบจาก 4.03 เป็น 4.8
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลและการนำเข้าระบบบริหารงบประมาณ และระบบการใช้จ่ายงบประมาณ
 4. กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลสำเร็จที่ได้รับ
 • รายงาน ระบบบริหารงบประมาณ (E-Budget) เผยแพร่สาธารณะ http://amss.loei1.go.th/rss/


Download File คู่มือได้จากท้ายบทความ
 1. คู่มืองานการเงินและบัญชี budget-loei.pdf
 2. คู่มืองานการวางแผน plan-loei.pdf
 3. Download Update Program

Ċ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1,
11 เม.ย. 2561 10:13
ć
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
4 ก.ย. 2561 05:09
Ċ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1,
11 เม.ย. 2561 10:13
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
2 เม.ย. 2561 02:39
Comments