โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2561

โพสต์5 ธ.ค. 2560 22:30โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 23:53 ]
ปีงบประมาณ 2561
  • เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีครั้งสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากเป็นปีที่มีประกาศจัดตั้งกลุ่มงานที่มีหน้าที่ดูแลระบบการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  • เป็นปีแห่งการเดินหน้า Thailand4.0
  • เป็นปีแห่งการสร้างบ้านของคน ICT ที่ต้องเป็นกาฝากอยู่ตามกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ คิดนวัตกรรม สร้างสรรค์ระบบงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานทุกกลุ่มทุกระดับทุกสำนักทุกกระทรวง บนพื้นฐาน Everything Everytime Everywhere เรื่อยมา
และแล้ว..สุดท้าย ก็ถึงวันที่คน ICT จะมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อพัฒนางานและองค์กรให้ก้าวไกลต่อไป

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โครงการ พัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ตัวชี้วัด
 • ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
 • ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
 • ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
กิจกรรมหลักที่
 • กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)
 • กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบโครงข่ายการศึกษาทางไกล ด้วยเว็บไซต์และอีเมล์ส่วนราชการ (Website and E-Mail Personal)
 • กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กิจกรรมหลักที่ 4 ค่ายไอทีเพื่อการเรียนรู้ (IT Camp)
 • กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
กรอกรายการใช้จ่ายงบประมาณแตะละกิจกรรมที่นี่ บันทึกเสนอขอจัดตั้งโครงการประจำปีงบประมาณ 2561
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
5 ธ.ค. 2560 23:16
Comments