โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร และโครงการ Citizen Feedback

โพสต์20 มิ.ย. 2561 03:49โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2561 18:46 ]
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  https://citizen.info.go.th
รหัสการใช้งาน จนท.เขตพื้นที่ File Sharing for Agent
ขั้นตอนการทำงาน
  1. กำหนดพิกัดหน่วยงาน (กลุ่ม DliCT /ทุกโรงเรียนในสังกัด)
  2. แบบสำรวจบริการภาครัฐฯ จากข้อมูลตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ สพฐ.กำหนดไว้ 7 กิจกรรม(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ทุกโรงเรียนในสังกัด)
  • ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กำหนดพิกัด และกรอกแบบสำรวจบริการภาครัฐ ->> แบบรายงานพิกัดหน่วยงาน Citizen.info.go.th 
  • โรงเรียน/เขตพื้นที่ ใช้ App Long map กำหนดพิกัดแล้วบันทึกพิกัดจากหน้าจอมือถือส่งทาง Line ข้อมูลสารสนเทศ เลย 1 

“โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร”
ซึ่งระยะแรกจะเริ่มจากให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านก่อน และเอกสารอื่นๆ หลังจากนั้น และจะมีการพัฒนาต่อยอดระบบให้รองรับ

“ โครงการการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ"
citizen feedback
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานบริการของภาครัฐ สามารถให้คะแนน คำแนะนำหรือความเห็นต่องานบริการของภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐนำข้อมูลวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการที่ดียิ่งขึ้นไป

สพป.เลย 1 รวบรวมและรายงานผ่าน ARS System http://ars2.psdg-obec.go.th/index.php

สอบถามข้อมูล หรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
Contact Center  02 612 6060  contact@dga.or.th

Comments