การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย "ครู 4.0" ประจำปี 2563

โพสต์22 ส.ค. 2563 23:54โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2563 04:30 ]

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 137 คน
เพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และครบหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนา จำนวน 5 หมวด
หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของ สพป.เลย 1 : Model DNA
  1. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV : Distance Learning for Television 
  2. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLIT : Distance Learning for Information and Technology
  3. สนง./กลุ่มทุกกลุ่ม/โรงเรียนทุกโรงเรียน/ครูทุกคนมี Website เพื่อรวบรวมงานจากทุก Platform ที่ได้พัฒนา/ที่ได้เรียนรู้จากทุกแหล่ง (เน้นไปที่ Google Site เนื่องจาก สพป.เลย 1 มี Google for Education ให้ใช้ฟรี)
  4. การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีดิจิทัล DEEP, Google for education, Microsoft เช่น บทเรียนออนไลน์, ห้องเรียนออนไลน์, การสร้างสื่อนวัตกรรม ฯลฯ
  5. การสร้างช่องทางสื่อสาร เช่น Line, Facebook, Meet, ZOOM, Scorpia ฯลฯ
  6. การพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (BIG DATA) และระบบบริการออนไลน์ (E-SERVICE)
  7. การพัฒนา Platform on Mobile Application @loei1.go.th

ครูผู้ช่วย 4.0


ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการอบรม
superkantima@gmail.com นางสาว กัณทิมา พรมมาวันนา
witthawatchorak5717@gmail.com นาย วิทวัส ช่อรักษ์
5724huawei@gmail.com นาง อัจฉราวรรณ ศรีมนตรี
pronpirom1993@gmail.com นางสาว พรภิรมย์ แคนติ
sirirat.sin888@gmail.com นางสาว ศิริรัตน์ สินธุเขตต์
kruboy.edu@gmaill.com นาย ธวัชชัย. บุตรโคษา
wichit252410@gmail.com นาย นายวิชิต คำมีภา
winai.id42160@gmail.com นาย วินัย ศรีบุรินทร์
sunaree1330@gmail.com นางสาว กมลชนก สิงมะม่อ
k.vachree@gmail.com นาง วัชรีพร. เฮืองใสส่อง
Sasicha.mu9@gmail.com นางสาว ศศิชา ม่วงภูเขียว
Kornkanyap5@gmail.com นางสาว กรกันยา ประทุมชมภู
thanarockke@gmail.com นาย ธนกร เคหารมย์
tomoto_ai1992@hotmail.co.th นางสาว จารุวรรณ พหลทัพ
pimol.chaiyasit@gmail.com นางสาว นางสาวพิมล ไชยะสิทธิ์
damai_lovelove@hotmail.com นางสาว จีระพร วันนาหม่อง
rocky_thekop@hotmail.com นาย นายสิทธิพงษ์ พลซา
apiya.khanpetta@gmail.com นางสาว อพิญา คานเพชรทา
pccm3092@gmail.com นาย นทีธร เหล่าโสด
jeemee35@gmail.com นางสาว จีรพรรณ มีศิลป์
aiengwongseeha@gmail.com นางสาว เพชรีวรรณ วงษ์สีหา
saengsawang.mamee@gmail.com นางสาว นางสาวแสงสว่าง ธรรมรังษี
bomike_0910@hotmail.com นางสาว ณัฏฐาพร บุญงาม
sakaoduean1919@gmail.com นางสาว สกาวเดือน​ ฐานะทรัพย์ปัญญา
natthakit070772@gmail.com นาย นัฐกิจ ชื่นชม
eye.onanong0712@gmail.com นางสาว อรอนงค์ นามวงษ์
sakdasayjai26@gmail.com นาย ศักดิ์ดา สายใจ
Thaibusinesslaws@gmail.com นาง อรอนงค์ แสงกระจาย
rumphai.sao@loei1.go.th นางสาว นางสาวรำไพ เสาว์ทอง
aoysudarut@gmail.com นางสาว สุดารัตน์ โพธิ์ศรี
somjinamvong@gmail.com นางสาว จิราพร นามวงค์
plezaa071235@gmail.com นางสาว พักตร์ศิริ ใจตรง
Kunlanit30@gmail.com นางสาว กุลนิษฐ์ ศรีบุรินทร์
napassawan.kae@loei.go.th นางสาว นภัสวรรณ แก่นพล
pannika.loo@loei1.go.th นางสาว ปัณณิกา ลูกรัตน์
supada_in-umka2020@hotmail.com นางสาว นางสาวศุภาดา อินอำคา
piyanuch.pro@loei1.go.th นางสาว ปิยะนุช พรหมมาศ
narisara9182@gmail.com นางสาว นางสาวอรนลิน สายนวล
sarunya280732@gmail.com นางสาว นางสาวศรัญญา นามมนุษย์ศรี
mangyung2525@gmail.com นาย อภิสิทธิ์ สารมะโน
mo.betagen@gmail.com นางสาว จิตศมน มงคลสวัสดิ์
netnapitsameechaem@gmail.com นางสาว เนตรนภิศ สมีแจ่ม
kruonemai009@gmail.com นางสาว ธัญลักษณ์ ดวงมาศ
pissanapuzzle@gmail.com นางสาว มลฤดี จี่พิมาย
naiyana252418@gmail.com นาง นัยนา ขนุนใหญ่
bankbeer822@gmail.com นางสาว กุสุมาภรณ์ แสนสุพรรณ
paweena9380@gmail.com นางสาว ปวีณา หงษา
monkhang1616@gmail.com นางสาว สุวิจิตราภรณ์ สุวรรณไกรษร
rattanaphun2680@gmail.com นางสาว รัตนพรรณ บุตรโคตร
kanlayanee.bun@loei1.go.th นางสาว กัลยาณี บุญกอง
yupin.jit@loei1.go.th นางสาว ยุพิน จิตสีดา
anchalee080162an@gmail.com นาง อัญชลี กอมสิน
namfon28d@gmail.com นางสาว ธณัฐชา ปัญสังกา
jaruwan_2634@hotmail.com นางสาว จารุวรรณ คำกรฤาชา
sritonnang1987@gmail.com นางสาว บุษบากร ศรีทนนาง
jubjang1992@gmail.com นางสาว อุมาพร รมรัตน์
ketsaraporn.16ck@gmail.com นางสาว เกศราภรณ์ คำแดง
Nalumol.loo@loei1.go.th นางสาว นฤมล​ ลุ​นรินทร์​
warapornmoei@gmail.con นางสาว วราภรณ์ เทพพุทธา
suwanan.kw33@gmail.com นางสาว สุวนันท์ โนนศรีคำ
phitchanat58@gmail.com นางสาว พิชฌ์ชนาฏป์ เนตรแสงศรี
theerapong.kru@loei1.go.th นาย ธีระพงศ์ ครุฑธกะ
prapusson.say@loei1.go.th นางสาว ประภัสสร สายลาด
supapornna1987@gmail.com นางสาว นางสาวสุภาภรณ์ นาทา
preecha1146@gmail.com นาย ปรีชา โพโสภา
phuifai.sanarak@gmail.com นางสาว รัตน์สุดา พรมสุปัด
sirichuda.son@loei1.go.th นางสาว สิริชุดา สอนพรหม
begin.august246@gmail.com นางสาว ปาณิชา จันทรมณี
uthid.pim@loei1.go.th นาย อุทิศ​ พิมที
sarawutjitharn23@gmail.com นาย สราวุฒิ จิตรหาญ
pornpen11250@gmail.com นาง นางพรเพ็ญ สุพรมอินทร์
Laddawan505288@gmail.com นางสาว รัชดาภรณ์ ธรรมรังษี
jiraporn.son@loei1.go.th นางสาว จิราภรณ์ สอนดี
butkun2601@gmail.com นางสาว จินตนา บุตรกุล
chomchaonattha@gmail.com นางสาว ณัฎฐา ชมเช้า
praweena3526@gmail.com นางสาว ประวีณา กุญชรน้อย
gointerbigc67074@gmail.com นาง อนุสรา กองแก้ว
daaancomputer@gmail.com นาย วุฒิไกร บำรุง
familylover@outlook.co.th นางสาว ประไพพร นาภูทัต
kook2534.delta2559@gmail.com นางสาว สายใจ สมบูรณ์
2222.pannida@gmail.com นางสาว พรรณิดา โสภารักษ์
wilasinee.27@hotmail.com นางสาว วิลาสินี ทนุราช
wisuda.too@loei1.go.th นางสาว วิสุดา ตุ้มอ่อน
ningkasikom@gmail.com นางสาว ดารุณี​ กสิกรรม
pissanapuzzle@gmail.com นางสาว มลฤดี จี่พิมาย
aileenjan.555@gmail.com นางสาว พัชรี จันทร์ศรี
khamporn398@gmail.com นาง คำพร ก้านขุนทด
surachai.tha@loei1.go.th นาย สุรชัย ธรรมผาลา
phonsinee.14@gmail.com นางสาว พรสินี รัตนมงคล
janzeza2532@gmail.com นางสาว ทิพวรรณ กันยาประสิทธิ์
Lita.36rod@gmail.com นางสาว ลลิตา นนทะโคตร
kitipat1718@gmail.com นาย นาดี
supatta.kam@loei1.go.th นางสาว สุภัทรา คำเขียว
phapawin7220@gmail.com นางสาว ปภาวี แก่นภูเขียว
Utcharapon.tha@loie1.go.th นางสาว อัจฉราภรณ์ ถันชนนาง
beerlek144@gmail.com นางสาว จันจิรา แก้วตันตะ
setthasuk_009@hotmail.com นาย เศรษฐศักดิ์ บับที
Sumonmarn4955@gmail.com นางสาว สุมนมาลย์ จันทร์รักษ์
jumjim_vj@hotmail.com นางสาว นัฐธยาน์ สิมสวัสดิ์
krubhussapat@gmail.com นาง บุษปัทษ์ สุวรรณไกรษร
sompongkamprom@gmail.com นางสาว สมปอง คำพรม
krujariya.2017@hotmail.com นางสาว จริยา พรมนิล
biew_i3i3@hotmail.com นางสาว วราภรณ์ ยศพิมพ์
kannika.may@loei1.go.th นางสาว กรรณิการ์ มาญาติ
jiraporn.son@loei1.go.th นางสาว จิราภรณ์ สอนดี
wassana.wor@loei1.go.tn นางสาว วาสนา วรยศ
sutthida.yam@loei1.go.th นางสาว สุทธิดา ยำกา
sarinya.pro@loei.go.th นางสาว ศรินญา​ พรมแสงใส
wijittra01987@gmail.com นางสาว วิจิตรา ยาพรม
Pompaem.paem@gmail.com นางสาว สุกัญญา มูลสุวรรณ์
kirawatgame345@gmail.com นาย กิรวัส วงศ์เทิดสิริ
chbanja29@gmail.com นางสาว นัฐพร เชื้อสาวะถี
suriya.wil@loei1.go.th นาย สุริยะ วิไลวงศ์
popodida@gmail.com นาย เมธาวี ธนะคำดี
popodida@gmail.com นาย เมธาวี ธนะคำดี
Ingchamp1985@gmail.com นาย ชาคริต เหมือนสนิท
oilpark19@gmail.com นางสาว เบญญทิพย์ มณีภาค
thai56889@gmail.com นาง สุวรรณา พุทธมาตย์
veeraphong.kang@gmail.com นาย สิริพงษ์ ลือหาร
tongtaku0506@gmail.com นางสาว ปรารถนา ถ่องตะคุ
Comments