ขยายผลการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area

โพสต์3 มิ.ย. 2559 01:39โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System++) หรือ Smart Area และระบบ Smart OBEC  โดยมีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง  ใช้งานสารบรรณระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยกัน และระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดเริ่มต้นใช้ระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  ควบคู่กับระบบ e-Office เดิม  และจะยกเลิกการใช้งานระบบสารบรรณเดิมในวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

เพื่อขยายผลการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ตามกรอบภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จึงจัดให้มีการดำเนินงานการขยายผลการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน


Comments