โครงงานคุณธรรม เทคโนโลยียอดเยี่ยม เปี่ยมไมตรี กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปี 2562

โพสต์19 มิ.ย. 2562 01:44โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2562 00:37 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

โครงงานคุณธรรม เทคโนโลยียอดเยี่ยม เปี่ยมไมตรี "เทคโนโลยีเปื้อนยิ้ม"

วัตถุประสงค์

        1.บุคคลกรได้รับความรู้ที่ทันสมัยใหม่เสมอ

        2.นำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในสำนักงาน

        3.บริการงานข้อมูลสารสนเทศ

        4.ให้บริการดูแลรักษาเครื่องใช้สำนักงาน

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ

        1. วางแผน ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการบวนการพัฒนา

        2. การดำเนินงาน

            2.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)

            2.2 การพัฒนาการจัดการศีกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ด้วย Model DNA

            2.3 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

            2.4 การพัฒนาระบบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

            2.5 การพัฒนาองค์กรอัตโนมัติ (AO : Automatic Office)

        3. กำกับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

        1.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

        2.บุคคลได้ทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

        3.บุคลากรในสำนักงานได้รับความสะดวกสบาย

ปัจจัยที่ส่งผลสู่ความสำเร็จ

        1.การทำงานเป็นทีม

        2.ความรับผิดชอบ

        3.ความมุ่งมั่งตั้งใจ

        4.การลงมือทำ

        5.มีความสุขในการทำงาน

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

ภาพกิจกรรม :: กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารComments