MOU ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 2564

โพสต์1 ก.พ. 2564 17:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2564 22:05 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  และวิทยาลัยเทคนิคเลย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การดำเนินงานบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเลย กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์จริง
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)


5 ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. โรงเรียนแจ้งซ่อมบำรุงฯ ทางเว็บไซต์ระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี  
  e-maintenance.loei1.go.th หรือ loei1.go.th (ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-SERVICE)
 2. ระบบจะแจ้งรายการไปทาง LINE Notify ที่ LINE กลุ่ม DLTV.ครูเลย 1 
 3. ทีมช่างเทคนิคจะติดต่อสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์ที่ชำรุด
 4. วิทยาลัยเทคนิค ส่งทีมช่างลงพื้นที่เพื่อซ่อมบำรุง /ทั้งนี้วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคเบิกที่ศูนย์ซ่อมบำรุง สพป.เลย 1 อาคารโพธิ์เงิน
 5. เสร็จ/รายงานในระบบ e-maintenance.loei1.go.th

 

Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
8 ก.พ. 2564 05:28
Comments