แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์3 ม.ค. 2561 22:57โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 18:53 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยจะพัฒนาระบบเครือข่าย UNINet ให้เป็นระบบหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยกเลิกการให้บริการในระบบ MOENet ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรากคม ๒๕๖๑  และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษา

1.      กรณีโรงเรียนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ให้ใช้เครือข่าย UniNet ต่อไป แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม สามารถดำเนินการเช่าจากผู้ให้บริการได้ตามเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ถ้าสามารถเปลี่ยน Router เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถเพิ่มความเร็วจาก 100 Mbps ได้ถึง 1 Gbps

2.      กรณีโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่าย UniNet ให้เช่าสัญญาณกับผู้ให้บริการในพื้นที่ โดยเลือกใช้ความเร็วตามความจำเป็นที่ต้องใช้ตามจำนวนนักเรียน และความพร้อมด้านงบประมาณ

3.      กรณีโรงเรียนที่ไม่มีผู้ให้บริการอื่นใดในพื้นที่ ให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทราบปัญหา เพื่อที่จะได้ดำเนินการประสานผู้ให้บริการในพื้นที่เปิดให้บริการในที่ตั้งของโรงเรียนนั้น หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ใช้ Router ที่สามารถใส่ SIM โทรศัพท์ได้ (กรณีมีสัญญาณ 3G หรือ 4G)

      ** ในกรณีจัดหาผู้ให้บริการตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ใช้ข้อแนะนำที่ส่งมาด้วย เป็นแนวทางในการจัดหา เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการตามข้อแนะนำได้ทั้งหมด ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและควรมีข้อตกลงที่ผู้ให้บริการนั้นๆ จะต้องดำเนินการตามข้อแนะนำโดยเร็วที่สุด

แนวทางเบื้องต้นของโรงเรียน
เตรียมการ
 1. โรงเรียนมี UniNet ใช้ UniNet อย่างเดียว - หากต้องการเช่าสัญญาณเพิ่ม/หาเงินงบประมาณจ่ายเอง
 2. โรงเรียนไม่มี UniNet ตอนนี้ส่วนกลางไม่จ่ายเงินให้ internet ใช้ไม่ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 
  • โรงเรียนในเขตบริการ TOT ติดต่อ TOT
  • โรงเรียนในเขตบริการ 3BB ติดต่อ 3BB
  • โรงเรียนในเขตบริการ CAT ติดต่อ CAT
  • ที่เหลือเขตจะหางบประมาณซื้อ Router ใช้ internet จาก SIM โทรศัพท์ TRUE, AIS
 3. ตามแบบรายงานนี้ แบบรายงานสถานะการใช้งาน internet โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย ๑
 4. เขตรายงาน/เสนอของบประมาณ สพฐ.
การดำเนินการ
 1. โรงเรียนทำโครงการใช้เงินอุดหนุนเพื่อเช่าสัญญาณ internet จากผู้ให้บริการในพื้นที่
 2. รายงานค่าเช่ารายเดือน/ความเร็ว/อุปกรณ์ที่ติดตั้ง มาที่กลุ่ม DLICT เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณไปที่ สพฐ.
 3. เมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรให้ส่งคืนเงินอุดหนุนต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวช้อง
ผู้ให้บริการ TOT

1. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาเลย   โทร. 042813011,042811300

2. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาเชียงคาน  โทร. 042821123,042821047

3. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาวังสะพุง  โทร. 042841123

4. ศูนย์บริการลูกค้า สาขาด่านซ้าย  โทร. 042891505

5. ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์   โทร. 042810929


ผู้ให้บริการ 3BB
 • ติดต่อคุณปราการ ศรีนวกุล  โทร. 09 - 2449 - 5651UniNet

ติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง UniNet
 1. ผู้แจ้งยืนอยู่หน้าอุปกรณ์ (แจ้งชื่อโรงเรียน - อำเภอ - จังหวัด - ชื่อผู้รายงาน)
 2. โทรหา. 02 - 232 - 4000 และ 02 - 354 - 5678 ต่อ 4001 - 4005
 3. โทรหา.ธีรวิท(ตั้ม) 080-199-8661 ผู้ดูแลจังหวัดเลย
 4. E-mail : noc@uni.net.th
 5. แฟกซ์ : 02 - 354 - 5678 ต่อ 5012

***เขาจะต้องแนะนำการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนส่งให้ช่าง ตามที่ประชุม conference เจ้าหน้าที่ UniNet จะเข้า site งานภายใน 24 ชั่วโมง (+- อีก 24 ชั่วโมง)

แนวทางการแก้ไขปัญหาUniNet และติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง UniNetComments