แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์3 ม.ค. 2561 22:57โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2561 01:09 ]
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยจะพัฒนาระบบเครือข่าย UNINet ให้เป็นระบบหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยกเลิกการให้บริการในระบบ MOENet ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรากคม ๒๕๖๑  และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษา

1.      กรณีโรงเรียนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ UniNet ให้ใช้เครือข่าย UniNet ต่อไป แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม สามารถดำเนินการเช่าจากผู้ให้บริการได้ตามเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ถ้าสามารถเปลี่ยน Router เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง จะสามารถเพิ่มความเร็วจาก 100 Mbps ได้ถึง 1 Gbps

2.      กรณีโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่าย UniNet ให้เช่าสัญญาณกับผู้ให้บริการในพื้นที่ โดยเลือกใช้ความเร็วตามความจำเป็นที่ต้องใช้ตามจำนวนนักเรียน และความพร้อมด้านงบประมาณ

3.      กรณีโรงเรียนที่ไม่มีผู้ให้บริการอื่นใดในพื้นที่ ให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทราบปัญหา เพื่อที่จะได้ดำเนินการประสานผู้ให้บริการในพื้นที่เปิดให้บริการในที่ตั้งของโรงเรียนนั้น หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ใช้ Router ที่สามารถใส่ SIM โทรศัพท์ได้ (กรณีมีสัญญาณ 3G หรือ 4G)

      ** ในกรณีจัดหาผู้ให้บริการตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ใช้ข้อแนะนำที่ส่งมาด้วย เป็นแนวทางในการจัดหา เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการตามข้อแนะนำได้ทั้งหมด ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและควรมีข้อตกลงที่ผู้ให้บริการนั้นๆ จะต้องดำเนินการตามข้อแนะนำโดยเร็วที่สุด

 1. การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นค่าเช่าอินเทอร์เน็ต โดยเบิกจ่ายให้แก่โรงเรียน เป็นระยะเวลา 7 เดือน (ม.ค. - ก.ค. 2561) >>ดูรายงาน<<
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ดาวน์โหลด  >>เปิดดูเอกสาร<<
 3. แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>เปิดดูเอกสาร<<


รายงาน - ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงาน - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
แบบรายงานแผนผังโรงเรียนสังกัดเลย 1
แนวทางเบื้องต้นของโรงเรียน
เตรียมการ
 1. โรงเรียนมี UniNet ใช้ UniNet อย่างเดียว - หากต้องการเช่าสัญญาณเพิ่ม/หาเงินงบประมาณจ่ายเอง
 2. โรงเรียนไม่มี UniNet ส่วนกลางยกเลิกโครงการ MOENet ทำให้ใช้ internet ไม่ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 
  • โรงเรียนในเขตบริการ TOT ติดต่อ TOT
  • โรงเรียนในเขตบริการ 3BB ติดต่อ 3BB
  • โรงเรียนในเขตบริการ CAT ติดต่อ CAT
  • ที่เหลือเขตจะหางบประมาณซื้อ Router ใช้ internet จาก SIM โทรศัพท์ TRUE, AIS
 3. ตามแบบรายงานนี้ แบบรายงานสถานะการใช้งาน internet โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย ๑
 4. เขตรายงาน/เสนอของบประมาณ สพฐ.
การดำเนินการ
 1. โรงเรียนทำโครงการใช้เงินอุดหนุนเพื่อเช่าสัญญาณ internet จากผู้ให้บริการในพื้นที่
 2. รายงานค่าเช่ารายเดือน/ความเร็ว/อุปกรณ์ที่ติดตั้ง มาที่กลุ่ม DLICT เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณไปที่ สพฐ.
 3. เมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรให้ส่งคืนเงินอุดหนุนต่อไป
ผู้ให้บริการ TOT
                

ศูนย์บริการ เลย

1.      042811300

2.      042811500

ศูนย์บริการ เชียงคาน

1.      042821123

ศูนย์การขาย

1.      042810929

2.      0905061046


ผู้ให้บริการ 3BB
 • ติดต่อคุณปราการ ศรีนวกุล  โทร. 09 - 2449 - 5651UniNet

ติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง UniNet
 1. ผู้แจ้งยืนอยู่หน้าอุปกรณ์ (แจ้งชื่อโรงเรียน - อำเภอ - จังหวัด - ชื่อผู้รายงาน)
 2. โทรหา. 02 - 232 - 4000 และ 02 - 354 - 5678 ต่อ 4001 - 4005
 3. โทรหา.ธีรวิท(ตั้ม) 080-199-8661 ผู้ดูแลจังหวัดเลย
 4. E-mail : noc@uni.net.th
 5. แฟกซ์ : 02 - 354 - 5678 ต่อ 5012

***เขาจะต้องแนะนำการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนส่งให้ช่าง ตามที่ประชุม conference เจ้าหน้าที่ UniNet จะเข้า site งานภายใน 24 ชั่วโมง (+- อีก 24 ชั่วโมง)

แนวทางการแก้ไขปัญหาUniNet และติดต่อแจ้งเหตุขัดข้อง UniNetรายงานข้อมูล จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล เรื่อง การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
สรุปรายงานการกรอกข้อมูล เรื่อง การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
7 ก.พ. 2561 18:47
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
7 ก.พ. 2561 18:47
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
3 ส.ค. 2561 07:53
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 04:48
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
20 เม.ย. 2561 02:32
Comments