งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 01:53โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 23:47 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสัญญาณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งรายการที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้สามารถจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้สรุปข้อมูลรายการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ทั้งนี้โรงเรียนไม่สามารถจัดซื้อโทรทัศน์ใหม่ได้เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ซึ่งต้องใช้หมวดเงินเป็นงบลงทุน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและหรือครูที่รับผิดชอบในการจัดทำรายการปริมาณงานและราคา ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ทางระบบการประชุมทางไกล Teleconference ณ ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพหรือโรงเรียนที่ตั้ง ผ่านโปรแกรม http://203.159.250.162/scopia

เรื่องเดิม
  1. แจ้งสำรวจความต้องการซ่อมรายงาน สพฐ.ทาง www.dlit.ac.th/dltv57 โดยใช้ username และ password ที่เป็นรหัส SMIS 8 หลักแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
  2. แจ้งยืนยันครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 (โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
  1. ประมาณรายการปริมาณงานและราคา (ส่งเขตพื้นที่)
  2. ใบเสนอราคา (2-3 ร้าน หาค่าเฉลี่ยราคากลางนำไปกรอกแบบประมาณรายการปริมาณงานและราคา)
  3. ผู้บริหาร/ผู้รับมอบหมาย ลงลายมือชื่อยืนยันด้วยตนเองที่กลุ่ม DLiCT ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมส่งเอกสารข้อ 1 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 (โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย 1)
เทคนิค/หลักการเขียนปริมาณงานและราคา
  1. หัวรับสัญญาณ/จานดาวเทียม/กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ซ่อมไม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้มั้ย ให้ใช้คำว่า "เปลี่ยนอุปกรณ์.."
  2. โทรทัศน์ ซื้อใหม่ไม่ได้ ..ถ้าเปลี่ยนใหม่ต้องทำอย่างไร (ซื้อใหม่ไม่ได้ - ซ่อมแซมตามสภาพจริง)
คู่มือการใช้งาน http://203.159.250.162/scopia
ดาวน์โหลด


วิดีโอ YouTube


การประชุมทางไกล "ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร " วันที่ 12 กรกฎาคม 2561


Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 มิ.ย. 2561 15:10
ċ
04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part1.rar
(10000k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 01:50
ċ
04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part2.rar
(10000k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 01:50
ċ
04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part3.rar
(10000k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 01:50
ċ
04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part4.rar
(10000k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 01:50
ċ
04136-2080(1-หนังสือ-ประมาณการ).part5.rar
(6774k)
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
10 ก.ค. 2561 01:50
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 มิ.ย. 2561 01:53
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 ส.ค. 2561 20:11
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
22 ส.ค. 2561 20:11
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 มิ.ย. 2561 15:09
ą
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
26 มิ.ย. 2561 15:24
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
27 มิ.ย. 2561 00:47
Comments