นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน (นักเรียนผี) ปี2561

โพสต์23 พ.ย. 2561 01:49โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]
เรื่อง  นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการายงานจำนวนนักเรียน

      เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

            ตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบ VDO Conference และได้เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหา นั้น


          ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑ ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ดำเนินการดังนี้    ๑. ให้โรงเรียนดำเนินการจำหน่ายนักเรียนตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖ ๒. ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และผู้อำนวยการโรงเรียน ภายในวันที่    ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยพร้อมเพรียงกัน

๓. ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC และรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยืนยันข้อมูลมาภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยจำแนกจำนวนนักเรียนที่มีความจำเป็นขอรับการจัดสรรงบประมาณ และจำนวนนักเรียนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนได้

  • การตรวจนับ ตรวจสอบ และยืนยันนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 Click


Comments