แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564

โพสต์4 ก.ค. 2560 10:57โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
ความเป็นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และต่อมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่า การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีภารกิจสำคัญด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้ก้าวสู่ความทันสมัยที่มาพร้อมกับความสะดวกและรวดเร็วควบคู่ไปกับการปรับบริการให้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง อีกทั้งยังพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน
บริการ
 1. G-Chart
 2. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
การดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 - 2564
 1. การระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  1. การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
  2. การจัดประชุมระดมสมอง
 2. การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
  2. ยืนยันความถูกต้องและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
Comments