ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ สพป.เลย 1 ปี 2560

โพสต์23 ม.ค. 2560 21:39โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 23:26 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 23 - 24 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
จากเดิมทำไว้ 8 โครงการ 
พิจารณาจากตัวชี้วัด และชุดโครงการจยุบเหลือ 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ICT เพื่อการศึกษา
ชุดโครงการที่ 1 โครงการวิจัย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาและการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุดโครงการที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ชุดโครงการที่ 3 โครงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชุดโครงการที่ 4 การซ่อมบำรุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ชุดโครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

เงินที่ขอ

ผู้รับผิดขอบ

หมายเหตุ

3,4

1,1

1

พัฒนาระบบ ict เพื่อการศึกษา

กิจกรรม

-          พัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์

-          ศูนย์ซ่อมบำรุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

-          ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV, DLIT และ ETV

-          จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1,982,860

-          มณฑล

-          ธงชัย

-          ชนิษฐา

-          ประทีป

-          จักรกริช

-          ณัชชา

 

1

1-10

2

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

กิจกรรม

-          ศูนย์บัญชาการ War Room

-          จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมส่วนกลาง

-          จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรม สพป.เลย 1

1,509,160

-          มณฑล

-          ธงชัย

-          ชนิษฐา

-          ประทีป

-          จักรกริช

-          ณัชชา

 

2

1-13

3

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ DLTV, DLIT และ ETV

กิจกรรม

-          พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

-          พัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน

-          ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรา

1,365,780

-          มณฑล

-          ธงชัย

-          ชนิษฐา

-          ประทีป

-          จักรกริช

-          ณัชชา