ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ.และแนวทางปฏิบัติงานกลุ่ม DLiCT

โพสต์16 ก.ค. 2561 23:15โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 07:35 ]
สพฐ. โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ขอเชิญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกล รวม ๒ ท่าน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น สำหรับ สพป.เลย เขต ๑ กำหนดเข้าประชุมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร  โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่อ Port RJ-45 ได้ พร้อมปลั๊ก ๓ ตาสำหรับต่อไฟฟ้ามาด้วย
** ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ สพฐ.ได้โอนจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่ายที่ สพท. จำนวน ๘,๐๐๐ บาท
"DLTV คือเส้นเลือดใหญ่สำหรับนำคุณภาพสู่ห้องเรียน" จุดเปลี่ยนคุณภาพการศึกษาไทยครูไม่ครบชั้น/ครูไม่ครบสาระ
การดำเนินงาน :-
 1. วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ช่อง DLTV ปิดระบบ Standard-Definition (SD) ไปเป็น High-Definition (HD) ทำให้โรงเรียนที่ใช้กล่อง SD จอดำดูไม่ได้
 2. สำรวจข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด ให้พร้อมใช้งานการซ่อมแซมใช้เวลาเป็นตัวชี้วัด โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (คลังอุปกรณ์ สพป.เลย เขต ๑)
 3. จัดทำงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
 4. จัดทำคลิปการจัดการศึกษาของโรงเรียน/ห้องเรียนด้วย DLTV 1 เรื่อง
 5. สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาด้วย DLTV ให้กับผู้บริหารทุกระดับ (ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผอ.กลุ่ม/ผอ.รร./ศึกษานิเทศก์)
 6. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เปิดการประชุม ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ของ สพฐ.ฯ 16 ก.ค.61
** เรื่องที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จ..ขอขอบคุณ สพท. ที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงาน
 1. การจัดหาอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 2. ขอบคุณ ผอ.เขต ในการเยี่ยมโรงเรียน
 3. การอบรม Boot camp  ทำให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลง
 4. การพัฒนาครู วันที่ 23 ก.ค. จะลงพื้นที่ จ.อุบล ศรีสะเกษ
 5. การเตรียมการ กับระบบ New DLTV
 • สพฐ.ยกสถานะกลุ่มพัฒน์และ DLICT เพื่อการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ กลุ่ม DLICT มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการตั้งศูนย์ New DLTV 
 • การแก้ปัญหา  ร.ร.ขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาขาวิชา แก้ปัญหาโดยใช้ New DLTV ที่มีครูต้นแบบ ตรงสาขา เด็กได้เรียนเต็มเวลา มีสื่อสนับสนุน
 • New DLTV  เป็นระบบดิจิดอล  มีรูปแบบการสอนในเว็บ DL ครูสามารถดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมศึกษาบทเรียนก่อนสอนจริง
**ท่านเลขา ฝากงานถึง สพท.ทุก สพท.
 1. ต้นเดือน สิงหาคม จะมีการประชุม New DLTV ให้ทุกโรงเรียน  อาจจะประชุมทางไกลในวันหยุด  และมอบ จนท.สพท. เพื่อจัดอบรมครู หลังจากการประชุม
 2. จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบ DLTV เป็น HD  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 61 ขอให้สำรวจโรงเรียนว่าขณะนี้ใช้ระบบใด สพฐ.จะจัดสรรงบโดยตรงให้โรงเรียน เพื่อเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เป็น HD
 3. แผนการดำเนินงานของ สพฐ.  นอกจากประชุมทางไกลแล้ว  จะมี สพฐ.สัญจร ขอให้เขต สรรหาโรงเรียน DLTV DLIT  ที่ประสบผลสำเร็จ  เป็นแบบอย่าง หรือได้รับรางวัล อย่างน้อยเขตละ 1 โรงเรียน เพื่อจัดนิทรรศการและนำเสนอบนเวที 
 4. การตั้งกลุ่มพัฒน และ DLICT ช่วงนี้จัดกรอบตาม ว.26 ก่อน การประชุม กพฐ.เดือนต่อไป จะนำโครงสร้างเข้าที่ประชุมและเข้า กคศ.เพื่อกำหนดอัตรากำลัง
 5. การสอบครูผู้ช่วย ไม่ให้ครูหรือบุคลากรเป็นติวเตอร์ในการสอบ
 6. สพฐ.มี 38ค(2) เพิ่มอีก 3 สำนักพัฒนาครู, ศูนย์การนิเทศฯ (ศนฐ.), ศูนย์พัฒนาการศึกษาทางไกลฯ
 7. สพฐ.จะประเมินความพร้อม สพม.ที่ประสงค์จะตั้งใหม่

12:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ  เป้าหมายการประชุมวันนี้
 1. ได้แนวทาง/วิธีการให้ สพท. จัดตั้งกลุ่ม DLITC เพื่อรองรับนโยบายสำคัญของ สพฐ.
 2. วิธีการจัดทำวิจัยใน สพท. (DLTV และการจัดการเรียนการสอนผ่าน ICT)
 3. สพท.จัดทำคลิป VTR Best Practice DLTV/ICT นำเสนอในวันจัดนิทรรศการ DL และออกรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
 4. ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขรายชื่อ โรงเรียนโครงการ DLTV ของแต่ละเขต
 5. ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขรายชื่อ ร.ร.ที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงระบบโซล่าเซลล์ ปี 2561
 6. ตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขรายชื่อ ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
 7. การเตรียมคณะ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการ DLTV ของ สพท.และ สพฐ.
ประเด็นข้อสงสัยเรื่อง Receiver ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ
 1. Receiver สเปคในการจัดซื้อในปี 2557 เป็นระบบ HD แต่มีบางโรงเรียนซื้อผิดเป็น SD
 2. Receiver เป็นครุภัณฑ์ (ตรวจสอบจากสำนักคลังแล้ว) เนื่องจากอุปกรณ์ใดๆ ก็แล้วแต่หากมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี นับเป็นครุภัณฑ์
 3. กรณีที่กล่อง Receiver เสียแล้วซ่อมไม่ได้ให้แทงจำหน่ายเป็นครุภัณฑ์หมดอายุ สพฐ.จะจัดงบประมาณส่งไปให้
 4. การประชุมครั้งนี้ต้องการได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าโรงเรียนที่ยังอยู่ในโครงการ DLTV ตั้งแต่ปี 2557 ในแต่ละเขตมีกี่โรง
         4.1 ในแต่ละโรงต้องการ Receiver จำนวนเท่าไหร่
         4.2 ต้องตรวจสอบว่าขณะนี้โรงเรียนนั้นๆ ยังใช้ DLTV ในการเรียนการสอนอยู่หรือไม่
         4.3 สพฐ. จะส่งงบครุภัณฑ์ไปให้โรงเรียนจัดซื้อ Receiver ในลำดับต่อไป

ดร.สุวิทย์ บึงบัว 
รอง ผอ.ศพก.สพฐ.

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และชี้แจงแนวทางปฎิบัติงานของ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ คณะทำงาน และทีมวิทยากร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิวกรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ดร.สมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ดร.สุวิทย์ บึงบัว รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ.(DL Thailand) พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน และ พันเอกกฤษฎาวุฒิ โสภิกุล อนุกรรมการด้านเทคนิค มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม 


ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมได้ ที่นี่

    

  

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมได้ ที่นี่

Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
18 ก.ค. 2561 21:06
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
19 ก.ค. 2561 20:10
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
17 ก.ค. 2561 16:30
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
17 ก.ค. 2561 16:30
Comments